Pamięta­cie dewelop­er­ski tablet Qual­comma? Jego twórcy ostat­nio nie próżnowali i zajęli się alter­naty­wnymi meto­dami sterowa­nia. Skoro dotyk i głos już znalazły swoje zas­tosowanie w Androidzie, to czemu by nie zro­bić użytku z gestów?

Mogłoby się wydawać, że jest to zbędne. Mil­iony scep­tyków sądz­iło tak również o kon­trol­erze ruchowym Kinect przez­nac­zonego dla Xboxa 360, lecz ten okazał się strza­łem w dziesiątkę a w prze­ciągu dwóch miesięcy trafił do 8 mil­ionów naby­w­ców. Tym razem jed­nak mamy do czynienia z tech­nologią o szer­szym wach­larzu zas­tosowań aniżeli wyłącznie do samego gra­nia.
 

Całość opiera się na bardzo prostej kon­cepcji - obraz, który widzi przed­nia kamerka zostaje pod­dawany anal­izie w cza­sie rzeczy­wistym i na pod­stawie ruchu wykony­wane są odpowied­nie oper­acje. Dobrze to pokazuje pier­wszy mate­riał wideo, w którym zaprezen­towana została prosta gra pole­ga­jąca na odbi­ja­niu lecą­cych piłek przez gracza wciela­jącego się w bramkarza. Ciekawe jest również to, że aby rozpocząć roz­gry­wkę, wystar­czy unieść do góry rękę.

 

Druga z imple­men­tacji sterowa­nia gestem odna­jdzie zas­tosowanie w kuchni. Jeśli korzys­tal­iś­cie kiedyś z tabletu jako książki kuli­narnej, z pewnoś­cią natrafi­al­iś­cie na prob­lem prz­erzu­ca­nia strony. Wiązało to się zawsze z dotykaniem  wyświ­et­lacza mokrymi i ubabranymi w mące pal­cami, co nie należało do najmil­szych przeżyć. Gesty poz­wolą na zmi­anę treści bez maca­nia ekranu, a wystar­czy tylko mach­nąć dłonią przed urządze­niem. Brzmi bardzo przy­dat­nie! Wygląda też nie naj­gorzej:
 

 
Podoba Wam się takie rozwiązanie? Jak dla mnie jest dość ciekawe, lecz to, czy się przyjmie, czy też nie, zależeć będzie wyłącznie od twór­ców aplikacji.

Via

Ciekawe? Podziel się!