HTC Dream to pier­wszy tele­fon, który otrzy­mał sys­tem Android. Ma już za sobą 4 lata, co dla urządzeń mobil­nych jest ogromną iloś­cią czasu. Zdążyły one się drasty­cznie zmienić pod wzglę­dem wyda­jności, lecz nawet to nie przeszkodz­iło cud­otwór­com z XDA przepor­tować na G1 Żelki!

HTC Dream Zwane także jako Era G1/T-Mobile G1 to kawał dobrego sprzętu. Gdyby nie on, obecny rynek tele­fonów komórkowych mógłby wyglą­dać zupełnie inaczej. To on jako pier­wszy pokazał światu Androida i przyjął się bardzo dobrze. Jego sercem jest Qual­comm MSM7201A bijący zegarem 528 MHz. Otrzy­mał także 192 MB pamięci RAM  oraz ekran 3,2″. Mozę dzisiaj nie robi to wraże­nia, lecz wów­czas taka specy­fikacja budz­iła bardzo pozy­ty­wne emocje.

ROM został oparty o Cyanogen­Moda 10 i stworzyła go grupa SoCal Devs. W wątku na XDA możemy przeczy­tać następu­jące fakty:

Zapamię­ta­j­cie, nie odpowiadamy za uwale­nie tele­fonu. Musisz posi­adać 2708 SPL i  radio. Postępuj zgod­nie z instrukcją instalacji!

Spec­jalne podz­iękowa­nia dla: Cyanogen­Mod team, Shelnutt2

Dzi­ała:
Ekran dotykowy
WiFi
Aplikacje
Dodatki Cyanogen­Mod
Google Now — częściowo

Not Work­ing Yet
Tele­fon
Zmi­ana ori­en­tacji ekranu


Jak widać, pręd­kość dzi­ała­nia sprawia, że ROM  nie nadaje się do nor­mal­nego użytkowa­nia, . Wszys­tkie ani­macje strasznie klatkują, lecz mimo wszys­tko można powiedzieć, że G1 otrzy­mał Jelly Beana, a sam fakt, że to potrafi jest sporym osiągnięciem.

Zain­tere­sowanych ROM-em zapraszam do wątku na forum XDA, gdzie można go pobrać i przetestować na własną rękę Żelowego Andrzeja na swo­jej Erze G1.

 

Ciekawe? Podziel się!