Ostat­nio wokół nad­chodzą­cych pre­mier Sam­sunga pow­staje nawet więcej plotek niż o iPhonie 5. Tym razem mamy jedną doty­czącą Galaxy Note’a II.

Porusza ona kwestię wyświ­et­lacza nowego tableto­fonu z dalekiej Azji. Raport Korea IT Times mówi o tym, że nowy Sam­sung otrzyma elasty­czny ekran wyko­nany w tech­nologii UBP (Unbreak­able Plane), którego kole­jną zaletą jest zmniejsze­nie grubości — poz­woli to na zwięk­sze­nie pojem­ności baterii, a to przekłada się oczy­wiś­cie na dłuższy czas pracy tele­fonu na jed­nym ładowaniu.

Nie warto jed­nak liczyć na to, że Note II otrzyma giętki panel, który będzie można zgi­nać i zaw­i­jać, tak jak to miało miejsce we wcześniejszych kon­cep­tach Sam­sunga. Praw­dopodob­nie skończy się na delikat­nie zakrzy­wionej powierzchni tafli szkła (jak w przy­padku Sam­sunga Galaxy Nexus), która czyni obsługę przy­jem­niejszą oraz zabez­piecza przed zbi­ciem wyświ­et­lacza. Swoją drogą, teo­re­ty­cznie nowy panel UBP powinien być zupełnie odporny na takie wypadki. Czy to okaże się prawdą, czy tylko mar­ketingową zagry­wką, okaże się już 29 sierp­nia, kiedy to Galaxy Note II zostanie zaprezen­towany na tar­gach IFA 2012 w Berlinie.

Oprócz tego, nie wiemy zbyt wiele o tym mod­elu. Praw­dopodob­nie otrzyma nieco zwięk­szony ekran 5,5″ przy zachowa­niu wymi­arów poprzed­niego Note’a, oraz otrzyma styl­istykę podobną do Trze­ciej Galak­tyki.

Via

Ciekawe? Podziel się!