Shoot the Birds - Recenzja

Infi­nite Dreams to najwięk­sze stu­dio z Pol­ski tworzące gry na tele­fony, które są bardzo ciepło przyj­mowane przez graczy. Czy podob­nie jest z ich najnowszą pro­dukcją, Shoot the Zombirds?

Tym razem celem jest– na co wskazuje już sam tytuł — strze­lanie do Trup­taków. O ile ze zrozu­mie­niem definicji strze­la­nia nikt prob­lemów mieć nie będzie, to czym są te Trup­taki? Nic w tym skom­p­likowanego: upi­ornymi ptaszyskami-zombie, które postanow­iły wykradać urocze Dyniusie naszemu bohaterowi, Dyniowemu Strzel­cowi. Zden­er­wowany, postanawia sięgnąć po łuk i trafić tyle szkod­ników, ile tylko będzie mógł.

Tak prezen­tuje się cała otoczka fab­u­larna. Brzmi całkiem podob­nie do Angry Birds, prawda? Oba tytuły różni przede wszys­tkim prze­ci­wnik, który w tym przy­padku jest w ciągłym ruchu. Tutaj zde­cy­dowanie bardziej pre­miowana jest zręczność i szy­bka reakcja aniżeli tak­tyka i wyliczanie paraboli lotu.

Shoot the Zom­birds cią­gle stawia przed graczem zada­nia. A to należy zas­trzelić 10 prze­ci­wników, a to wpaść w tryb Furii (akty­wowany po zabi­ciu wielu Trup­taków pod rząd) na wyma­gany okres czasu, czy zro­bić sza­szłyk z 3 opo­nen­tów. Poprzez zas­tosowanie takich rozwiązań gra nie nudzi po paru pier­wszych run­dach. Nasze cele różnią się głównie wielkoś­cią oraz pręd­koś­cią lotu — ptaki nie są iden­ty­czne. Roz­gry­wka się kończy, gdy Dyniowemu Strzel­cowi zabraknie strzał lub gdy straci wszys­tkie Dyniusie. Gracz za zestrzeli­wanie ich otrzy­muje punkty, które kumu­lują się we wspom­ni­anym wcześniej try­bie Furii. Nie służą one do niczego innego niż zwycza­jnym łech­taniem ego, lecz oprócz nich dosta­jemy też mon­ety. Te z kolei mają swoje zas­tosowanie w tzw. Grobowym Kramiku.

No właśnie, sklep… Jak to na dar­mową pozy­cję przys­tało, twórcy starają się zaro­bić na mod­nych obec­nie mikro­transakc­jach. Na szczęś­cie nie ma się tutaj czego obaw­iać — grać można bezprob­le­mowo bez płace­nia prawdziwą gotówką, a wirtu­alne sianko da się zgar­nąć również na inne sposoby: pol­u­bi­e­nie strony pro­du­centa na Face­booku, pobranie innych aplikacji stwor­zonych przez niego czy każ­do­ra­zowe tweet­nię­cie swo­jego wyniku. Oczy­wiś­cie, nie da się w ten sposób zaro­bić tyle, co za pomocą żywych pieniędzy, lecz kogo to obchodzi? Ja nie korzys­tałem ani z jed­nego, ani z drugiego sposobu szy­bkiego wzbo­gace­nia się i grało mi się świet­nie! Mon­ety można przez­naczyć na zmi­anę wyglądu postaci, ulep­szenia biernie ułatwia­jące roz­gry­wkę czy też power-upy jed­no­ra­zowego użytku.

Pro­dukcja Infi­nite Dreams jest bardzo przy­jemna. Mamy do czynienia z małym pogromcą nudy, którego możemy wyciągnąć w każdej chwili, nawet gdy nie mamy zbyt wiele czasu. Mimo to jest na tyle przy­jemna, że z bólem serca będziecie od niej odchodzić po jed­nej czy dwóch rund­kach.  Mimo prostego pomysłu daje się pokochać.

Same dobre rzeczy mogę napisać także o oprawie graficznej, która prezen­tuje bardzo wysoki poziom. Wszys­tko wygląda nas­tro­jowo, baśniowo i zostało opa­tr­zone w staran­nie dobrane kolory, a sam inter­fejs jest równie świetny.

 

Grę otrzy­mu­jemy w pol­skiej wer­sji językowej, która bardzo mi się spodobała. Została napisana w wesołym i żar­to­bli­wym stylu i bardzo pasuje reszty.

Shoot the Zom­birds to sequel znanego i lubianego Shoot the Birds. O ile w przy­padku tego drugiego nie mogłem powiedzieć, aby gra mnie wciągnęła, to strze­lanie do Trup­taków jest dla mnie czymś rozkosznym. Pole­cam zagrać każdemu, zwłaszcza, że na tele­fony z Androi­dem pro­dukcję można pobrać za darmo. W przy­padku iOS kosz­tuje dolara, lecz i tak to wciąż dobra oferta.

Nazwa: Shoot the Birds
Pro­du­cent: Infi­nite Dreams
Cena: dar­mowa (Android), 0,99$ (iOS)
Rozmiar: 22 MB (Android), 38 MB (iOS)
Testowana wer­sja: 1.05 Android
Plat­forma testowa: Motorola MB525 DEFY

PLUSY:

  1. Bardzo przy­jemny model rozgrywki
  2. Nie nudzi się szybko
  3. Świetna grafika
  4. Banalne sterowanie
  5. Dar­mowa na Androidzie…

MINUSY:

  1. …i kosz­tu­jąca dolara na App Store
  2. Nie jest niczym nowym w porów­na­niu do Shoot the Birds

OCENA: 4,5/5 

 


Aplikację w wer­sji dla sys­temu Android można pobrać stądbądź za pomocą kodu QR, który zna­j­duje się poniżej:

QRCode

 

Aplikację w wer­sji dla sys­temu iOS można kupić stądbądź za pomocą kodu QR, który zna­j­duje się poniżej:

QRCode

Ciekawe? Podziel się!