Z niesamow­itą inic­jatywą wychodzi pomarańc­zowy oper­a­tor. Tym razem pro­mocja przez­nac­zona jest psom. Od teraz będą mogły one komu­nikować się ze światem za pomocą taniej komórki oraz ganiać za fris­bee. Hau!

Jeśli jesteś psem, nie zas­tanaw­iaj się i wybierz tę ofertę bez waha­nia. Za 3 złote otrzy­masz wspani­ałe, lata­jące fris­bee oraz tele­fon gratis. Umożli­wia on stały kon­takt z właś­ci­cielem oraz innymi czworonogami, a do wyboru są aż trzy różne mod­ele! Szkoda tylko, że Orange nie pozwala na wybór różnych mod­eli frisbee.

Pier­wszy z nich to Sony Eric­s­son txt w usłudze Zeta­fon 45. Twój Pan będzie musiał doład­owywać swoje konto kwotą 45 zło­tych miesięcznie, ale nie martw się o to, prze­cież pieniądze to dom­ena ludzi, nie nasza. Wspom­ni­ana komórka posi­ada wygodny, poziomy wyświ­et­lacz oraz podobno równie wygodną klaw­iaturę dla ludz­kich łap (psy mogą mieć prob­lem z wybieraniem odpowied­nich przy­cisków). Jest to z pewnoś­cią najlep­szy z wszys­t­kich trzech tele­fonów do wyboru.

Kole­jna jest Motorola GLEAM+. Posi­ada ruchome ele­menty, więc byłaby świetną zabawką dla nas. Jed­nakże, właś­ci­ciel mógłby być zły z takiego zas­tosowa­nia, gdyż możli­wości Motoroli zde­cy­dowanie wykraczają poza gryzak. Ma ekran 2,8″ o rozdziel­czości 240 na 400 pik­seli i bajer­anckie diody na klapce, które zapewnią lans na dzielni. To wszys­tko jest dostępne w usłudze Zeta­fon 40.

Ostat­nia jest Nokia C2-05 w Zeta­fonie 30. Jest świetna! To za sprawą wyboru koloru obu­dowy — możemy wybrać szarą, niebieską lub zach­wyca­jącą różową! Dzi­ała na jakimś Sym­bia­nia s40 3rd Edi­tion. Ludzie mówią, że w tej cenie jest to bardzo fajny sys­tem, czymkol­wiek by on nie był. Tele­fon z krainy gończego psa fińskiego posi­ada aparat VGA, którym można uwiecz­niać fotki ze spacerów.

No i oczy­wiś­cie fris­bee! Jego specy­fikacja prezen­tuje się następu­jąco: biała obu­dowa wyko­nana z plas­tiku, 10 otworów zapew­ni­a­ją­cych doskon­ały przepływ powi­etrza oraz ide­al­nie okrągły ksz­tałt. Dłu­gość oraz odległość, z którą leci fris­bee zależeć może od rzucającego.

Aha — zostanie ono wysłane w ciągu 14 dni od kupna telefonu.

Hau!

 

Ciekawe? Podziel się!