Nowa wer­sja beta mobil­nego sys­temu od Apple’a dwa dni temu trafiła w ręce dewelop­erów. Wiemy już, jakie wprowadz­iła zmi­any. Nie wszys­tkie są pozytywne…

Najwięk­szą z nich i budzącą spore kon­trow­er­sje jest brak aplikacji służącej do oglą­da­nia filmów z ser­wisu YouTube. Czyżby Apple postanow­iło stworzyć swój odpowied­nik tego pro­gramu, tak jak było w przy­padku map? Być może, lecz bardziej praw­dopodobne jest to, że po prostu jabłkowemu gigan­towi skończyła się na niego licencja, która uleg­nie odnowie­niu. Oprócz tego warto odno­tować spore poprawki doty­czące map.

Ogólna lista zmian wygląda następująco:

  • Pod­czas logowa­nia się na urządze­niu po raz pier­wszy, użytkownik będzie musiał podać swoje dane iCloud
  • Ulep­szone okno ustaw­ień pry­wat­ności, włącza­jąc w to ustaw­ienia pry­wat­ności łączności Bluetooth
  • Aplikacja Pass­book posi­ada teraz odnośnik do App Store. Praw­dopodob­nie wkrótce w sklepie Apple’a pojawi się sekcja dla aplikacji zin­te­growanych z Passbookiem
  • Delikatne prze­mod­e­lowanie okna kalendarza
  • Ulep­szone mapy: lep­sza jakość zdjęć satelitarnych, zwięk­szona wyda­jność, oznaczenia ulic jed­nok­ierunk­owych, więcej numerów adresowych, ulep­szony ren­der­ing czcionek, dodane miasta w widoku 3D Flyover
  • Brak aplikacji YouTube
  • Zwięk­sze­nie funkcjon­al­ności Siri
  • Poprawa wyda­jności
  • Redesign ikonek infor­mu­ją­cych o nowo zain­stalowanych aplikacjach

 

Nie jest to w pełni kom­pletna lista, lecz zaw­iera ona najbardziej istotne zmi­any. Cała aktu­al­iza­cja waży niecałe 300 MB. Poniżej zostały ukazane screen­shoty prezen­tu­jące wybrane poprawki:

Via

Ciekawe? Podziel się!