Orange rozpoczyna zapisy do kole­jnej edy­cji konkursu “Tes­tuj z Orange”, w którym tym razem do zdoby­cia jest 15 tele­fonów Nokia Lumia 900 i tyle samo Nokii 808 PureView!

Jakie są zasady konkursu? Należy wypełnić for­mu­larz zgłoszeniowy i udzielić poprawnej odpowiedzi, a następ­nie liczyć na łut szczęś­cia, gdyż 50 osób zostanie wybranych do udzi­ału w dal­szej zabawie. Dostaną one egzem­plarze Nokii, które przez cztery tygod­nie będą mieli za zadanie dogłęb­nie testować, odpowiadać na pyta­nia i prowadzić bloga ze swoimi odczu­ci­ami i opini­ami doty­czą­cych testowanego smart­fona. 30 uczest­ników, którzy poradzą sobie najlepiej, otrzyma wspom­ni­ane komórki oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1/9 wartości tele­fonu (w celu pokrycia podatku dochodowego), a reszta zostanie zmus­zona odesłać Nokie z powrotem.

Nokia 808 Pure­View jest znana ze swo­jego niesamowitego aparatu 41 Mpix, nato­mi­ast Nokia Lumia 900 to najpotężniejsza przed­staw­icielka całej rodziny Lumia dzi­ała­jącej pod sys­te­mem Win­dows Phone 7.5. Są to chyba dwa naj­ciekawsze mod­ele w ofer­cie fińskiej firmy.

Chęt­nych do zabawy  odsyłam Tutaj, czyli do for­mu­la­rza zgłoszeniowego ze strony Orange. Swoją kandy­daturę można zgłaszać jeszcze do 26 sierp­nia, a w konkur­sie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

Via

Ciekawe? Podziel się!