Black­Berry. Kiedyś pio­nier wśród pro­du­cen­tów tele­fonów komórkowych, teraz zepch­nięte na mar­gines. Czy musi­ało tak być? Sze­fos­two mogłoby się zde­cy­dować na imple­men­tację Androida do swoich urządzeń, lecz porzu­ciło takie zami­ary. Dlaczego?

Doprawdy kiep­sko prezen­tuje się obecna sytu­acja tele­fonów spod znaku jeżyny. Wyniki finan­sowe rozczarowują, a nowe pro­dukty RIM (pro­du­centa tych słuchawek) nie prezen­tują po sobie niczego ciekawego. Byłaby to wielka szkoda, gdyby firma ska­pit­u­lowała , gdyż dała mobil­nemu światu bardzo wiele. Cho­ci­ażby pier­wszy Black­berry skupił się na poważnie obsłudze e-mailów z odbieraniem ich w cza­sie rzeczy­wistym, czego nikt wcześniej nie dokonał. Był wtedy 1999 rok!

Sys­te­mem oper­a­cyjnym wspom­ni­anego biz­ne­sowego tele­fonu, jak i jego następców, został Black­Berry OS, który ostate­cznie doczekał się nawet spec­jal­nej, table­towej wer­sji. Został co prawda przyjęty dość ciepło, lecz rynkiem obec­nie nie wojuje. W wywiadzie CEO RIM Thorsten Heins wyjawił, że zas­tanaw­iał się nad pro­dukcją urządzeń opar­tych na plat­formie Android, lecz porzu­cił takie zami­ary. Powo­dem miał być niepa­su­jący do wiz­erunku firmy charak­ter sys­temu, który bardziej celuje w mul­ti­me­dia, niż w zas­tosowa­nia biz­ne­sowe. Dodatkowo, nie chciał znaleźć się w gąszczu innych firm pro­duku­ją­cych tele­fony i tablety z Zielonym Robotem, gdyż konkurencja na tym polu i tak była już wtedy wystar­cza­jąco duża.

Jakie jest wasze zdanie? Czy chcielibyś­cie widzieć tele­fony Black­Berry z Androidem?

Via

Ciekawe? Podziel się!