Granie na naszych smart­fonach za pomocą przy­cisków dotykowych nie należy do najwygod­niejszych rozwiązań. Z pomocą jed­nak nad­chodzi GameK­lip, urządze­nie genialne w swo­jej prostocie.

GameK­lip to rodzaj klipsu, za którego pomocą możemy złączyć kon­troler kon­soli PlaySta­tion 3 z tele­fonem. Takie rozwiązanie jest banal­nie proste oraz powinno nie spraw­iać żad­nych prob­lemów z mon­tażem, a dzi­ała zarówno z padem Dual­shock 3, oraz SIXAXIS.

Posi­adacze padów z PS3 mogą bezprze­wodowo grać za ich pomocą na tele­fonie z Androi­dem, lecz wymaga to dostępu do roota w tele­fonie oraz posi­adanie kosz­tu­jącej nieco ponad 5 zł aplikacji Six­axis Con­troller, dostęp­nej w Google Play. Dla reszty użytkown­ików przewidziana została wer­sja przewodowa.

Niestety, Six­axis Con­troller nie współpracuje z każdym ist­nieją­cym na rynku smart­fonem opar­tym na Zielonym Robo­cie. Na szczęś­cie, łatwo sprawdzić jego kom­paty­bil­ność za pomocą dar­mowego pro­gramu Six­axis Com­pa­bil­ity Checker, dostęp­nego, oczy­wiś­cie, również w Google Play.

GameK­lip wys­tępuje w dwóch odmi­anach: prze­wodowej (15$), oraz pozbaw­ionej kabla (23$). Ta pier­wsza dzi­ała na następu­ją­cych urządzeniach:

  • Galaxy SIII (każda wersja)
  • Galaxy SII (Epic 4G Touch, Sprint)
  • Galaxy SII (Sky­rocket, AT&T)
  • Galaxy SII (Międzynarodowy)
  • Galaxy Nexus (HSPA+)
  • Galaxy Nexus (LTE)
  • Galaxy Note (AT&T)
  • HTC Evo 4G LTE (Sprint)
  • HTC One X (każda wersja)

Wiele gier oczy­wiś­cie nie współpracuje z padem, lecz nie jest to prob­lem — również tym razem przyda się Six­axis Con­troller, który pozwala na dowolną kon­fig­u­rację klaw­iszy pada.

Dzi­ałanie GameK­lipa przed­stawia poniższy film:
 

Via

Ciekawe? Podziel się!