Tym razem udam się na poszuki­wa­nia najlep­szego najlep­szej aplikacji pozwala­jącej na inter­ne­towe roz­mowy z innymi. Czy uda mi się znaleźć komu­nika­tor ide­alny? Zapraszam do lek­tury

GG

Jak wygląda jego wer­sja przez­nac­zona dla Androida? Jest niezła. Trzeba ją pochwalić za dobre wspar­cie od twór­ców, którzy często wypuszczają dla niej aktu­al­iza­cje. Samo kon­tak­towanie się z innymi jest wygodne. Pro­gram obsługuje rozbu­dowane sta­tusy, opisy oraz syn­chro­nizuje kon­takty z kom­put­erem. Niestety, nie możemy za jego pomocą udostęp­niać innym osobom rzeczy z poziomu innych aplikacji (np. z youtube). Wewnętrznie możemy dzielić się tylko zdję­ci­ami i to jedynie wtedy, gdy odbiorca jest dostępny. Plusem jest ładna i wygodna szata graficzna, dostępna w dwóch wer­s­jach: jas­nej i ciem­nej. GG po za komu­nika­torem posi­ada wiele innych funkcji — można grać za jego pomocą w małe gierki ze zna­jomymi, sprawdzać horoskop… Niestety, mała ich część na chwilę obecną dzi­ałają poprawnie. Mi taka próba uczynienia z GG wszys­tko­ma­jącego kom­ba­jnu się nie podoba, całość tylko zabiera niepotrzebne zasoby tele­fonu, choć wymagam tylko możli­wości roz­maw­ia­nia z innymi. Oczy­wiś­cie, całość jest darmowa.

PLUSY:

 1. Wielka pop­u­larność w Polsce
 2. Dobry, prze­myślany interfejs
 3. Współdzieli kon­takty z komputerem
 4. Możli­wość gra­nia w gry ze znajomymi

MINUSY:

 1. Ubo­gie opcje dzie­le­nia się multimediami
 2. Zasypy­wanie użytkown­ika zbęd­nymi, nie dzi­ała­ją­cymi funkcjami
 3. Wysyłanie zdjęć tylko dostęp­nym użytkownikom

OCENA: 4/5 

 

Face­book Messenger

Jest to ofic­jalny klient czatu przez­nac­zony dla użytkown­ików Face­booka. Aby się kon­tak­tować za jego pomocą, należy przede wszys­tkim zaopa­trzyć się w konto por­talu Marka Zucker­berga. Niestety, jest on bardzo ubogi w opcje i chyba jedyną zaletą jest spore grono użytkown­ików. Ja cza­sami miałem prob­lemy pole­ga­jące na otrzymy­wa­niu i wysyła­niu wiado­mości z opóźnie­niem, nawet trwa­ją­cym ponad min­utę. Dodatkowo, okno roz­mowy rozpy­cha wiado­mości tak, że na jed­nym ekranie nie mieści ich się za dużo. Ten komu­nika­tor mogę pole­cić tylko najbardziej zagorza­łym fanom niebieskiego por­talu społecznościowego.

PLUSY:

 1. Duża pop­u­larność w Polsce
 2. Prosta obsługa

MINUSY:

 1. Bardzo ubogi w opcje
 2. Okazjon­alne prob­lemy z wysyłaniem wiadomości

OCENA: 2/5 

What­sApp Messenger

O ile w naszym kraju nie jest to zbyt pop­u­larny komu­nika­tor, to za oceanem odniósł spory sukces. Wielka szkoda, że Polacy z niego niechęt­nie korzys­tają - jest to chyba najlep­szy pro­gram do rozmów z innymi. Posi­ada bardzo wygod­nie, “ajfonowe” okno rozmów, świetne opcje udostęp­ni­a­nia mul­ti­mediów, oraz bogate okno ustaw­ień. Fajną sprawą jest możli­wość sprawdzenia ilości wysłanych wiado­mości lub godziny, kiedy zna­jomy był ostat­nio dostępny. Niestety, jedną i dla niek­tórych z pewnoś­cią znaczącą wadą jest to, że What­sApp nie jest zupełnie dar­mowy — po roku użytkowa­nia należy zakupić kosz­tu­jące dolara przedłuże­nie licencji.

PLUSY:

 1. Wygodne okno rozmowy
 2. Bardzo przy­jemny w dłu­gotr­wałym użytkowaniu
 3. Świetne dzie­le­nie się multimediami
 4. Wiele małych udo­god­nień, których nie ma konkurencja

MINUSY:

 1. Po roku użytkowa­nia kosz­tuje dolara
 2. Niewielka pop­u­larność w Polsce

OCENA: 4,5/5 

 

Google Talk/Google+ Czat

Można by stwierdzić, że Google stara się być dostępny w każdej dziedzinie. Nie inaczej jest wśród komu­nika­torów, gdzie Google również zdobył swą niszę. W tym przy­padku jed­nak ciężko mówić o sukce­sie. Jego pro­gramy same w sobie są dobre pod wzglę­dem prowadzenia rozmów, lecz po prostu się nie przyjęły. Najpewniej jest to spowodowane zbyt moc­nym uproszcze­niem aplikacji — ustaw­ienia ich obu są bardzo skromne. Mimo wszys­tko, posi­adają bardzo udane okno roz­mowy, które jest dosyć wyjątkowe i przede wszys­tkim bardzo wygodne.

PLUSY:

 1. Wygodne okno rozmowy
 2. Czysty i prosty interfejs

MINUSY:

 1. Mała pop­u­larność
 2. Brak opcji dzie­le­nia się multimediami
 3. Zbyt uproszc­zony

OCENA: 3/5 

Kik Mes­sen­ger

Jest to znany chyba każdemu zapalonemu użytkown­ikowi Insta­grama pro­gram do kon­wer­sacji. Prezen­tuje się bardzo podob­nie do What­sAppa, lecz pozbaw­iony został jego najwięk­szej wady — ceny. Można z niego korzys­tać za darmo przez cały czas, więc teo­re­ty­cznie otrzy­mu­jemy pro­gram ide­alny. Niestety, ale nie. Gorzej wygląda tutaj przesyłanie obrazów — nie da się ich pow­ięk­szyć i nie zapisują się automaty­cznie (choć to drugie dla wielu może być zaletą). Posi­ada też mniej opcji, przede wszys­tkim nie pokazuje w oknie roz­mowy, czy użytkownik jest aktu­al­nie dostępny. Mimo to, wciąż otrzy­mu­jemy świetny komu­nika­tor z bardzo fajnymi wty­czkami do pobra­nia, które mogą rozsz­erzyć jego funkcjon­al­ność o np. przesyłanie włas­noręcznie namalowanych na tele­fonie rysunków.

PLUSY:

 1. Wygodny i miły dla oka interfejs
 2.  Świetne plug-iny
 3. Całkiem rozbu­dowany

MINUSY:

 1. Prze­ciętne przesyłanie zdjęć
 2. Mimo wszys­tko gorszy od WhatsAppa

OCENA: 4/5 

Oczy­wiś­cie, jest to tylko mała część wszys­t­kich komu­nika­torów dostęp­nych dla Androida. Moim fawory­tem jest What­sApp. A waszym? Zapraszam do dyskusji!

 

Ciekawe? Podziel się!