Rovio w maju miało powód do świę­towa­nia — wtedy to ściąg­nięto mil­iar­dowy raz ich gry z serii Angry Birds. Stały się one fenomenem, który osiągnął niewyobrażalną pop­u­larność. Jak się okazuje, pro­du­cent wcale nie spoczął na lau­rach i zapowiada soczystą aktu­al­iza­cję do najnowszej części Wściekłych Ptaków.

Już pojutrze miejsce będzie mieć niezwykle ważne wydarze­nie dla NASA — na powierzchni czer­wonej plan­ety wylą­duje łazik Curios­ity, który poz­woli na ekspo­rację Marsa w szczegółowy jak nigdy dotąd sposób. Na jego wyposaże­niu zna­jdą się, między innymi, takie ele­menty jak dzi­ałko laserowe (wow!) czy super­dokładne kamery (jedne mogą one robić zdję­cia z mikroskopi­jną dokład­noś­cią, a inne fotogra­fują w 3D!). Czemu o tym wspom­i­nam na stronie o smart­fonach? A to dlat­ego, że nad­chodzący update Angry Birds: Space będzie trak­tował właśnie o tym wydarzeniu.

Zadaniem Curios­ity będzie anal­iza skał, pyłów oraz innych ele­men­tów atmo– i litos­fery Marsa w celu odnalezienia odpowiedzi na fun­da­men­talne pytanie: skąd się wzięło życie? Raczej mało praw­dopodob­nym sce­nar­iuszem jest to, że w trak­cie badań łazik napotka na jego powierzchni zielone świnki wykrada­jące jaja roz­złoszc­zonym ptakom, lecz Rovio jest innego zda­nia — tak wygląda zarys fab­u­larny nad­chodzącej aktualizacji.

Nie wiadomo jeszcze, co nowego ona wniesie, lecz na pewno możemy liczyć na nowe poziomy, które ulokowane będą na czer­wonej planecie. Czy otrzy­mamy możli­wość pojeżdże­nia łazikiem NASA? Raczej nie, choć to mogłoby być ciekawe :)

Angry Birds Space: Red Planet ukaże się jeszcze tej jesieni. Czy jest na co czekać? Dla mnie — mani­aka serii mającego w swej szafie koszulkę z wściekłym ptakiem — jest to pozy­cja obow­iązkowa, która na pewno zapewni mi wiele wesołych chwil spęd­zonych na gra­niu w nią.

Rovio uraczyło nas spec­jal­nym trail­erem zapowiada­ją­cym grę:

Via

Ciekawe? Podziel się!