Od wczo­raj kore­ański pro­du­cent przyspiesza swoje nad­chodzące urządzenia. Tym razem na celown­iku wcale nie znalazły się wcale pro­ce­sory czy RAM, lecz pamięć wewnętrzna.

Mowa tu o pamięci flash typu NAND, której nowy model pro­duk­cyjny zwie się eMMC Pro Class 1500. Dostępna będzie w trzech wari­antach pojem­noś­ciowych: 16 GB, 32 GB a także 64 GB. Jej główną cechą jest zde­cy­dowanie popraw­iona w sto­sunku do obec­nej tech­nologii zarówno pręd­kość odczytu, jak i zapisu.

Dane pręd­kości tej pamięci to odczyt na poziomie 140 MB/s oraz zapis 50 MB/s. Testy Sam­sunga wykazały, że jest ona czterokrot­nie szyb­sza od mod­ułów ROM instalowanych poprzed­nio. Potrafi wykonać 3500/1500 IOPS (Oper­acji wejścia/wyjścia na sekundę).

Nowe eMMC Pro prezen­tuje się obiecu­jąco. Dla porów­na­nia, karty micro-SD class 10 posi­adają pręd­kość zapisu rzędu 10 MB/s (częstym chwytem mar­ketingowym stosowanym przez pro­du­cen­tów jest stosowanie megabitów w miejsce megaba­jtów przy podawa­niu osiągów karty, co daje wraże­nie ośmiokrot­nie lep­szych wyników niż w rzeczywistości).

Co to oznacza? Same dobrze rzeczy! Zdję­cia w gale­ri­ach będą się ład­owały szy­b­ciej, pod­czas gra­nia nie będą aż tak doskwierać czasy wczy­ty­wa­nia poziomów, a praca w eksploratorach plików stanie się wygod­niejsza. Oczy­wiś­cie, są to tylko poje­dyncze przykłady, bo w rzeczy­wis­tości wyda­jność pamięci uwidacz­nia się prak­ty­cznie przy każdej czynności.

Kiedy nowe pamięci NAND trafią do urządzeń Sam­sunga? Tego jeszcze nie wiadomo. Możemy jed­nak przy­puszczać, że nastąpi to jeszcze w tym roku. Nie obraz­iłbym się, gdyby Galaxy Note II sko­rzys­tał z tej technologii.

Via

Ciekawe? Podziel się!