Real Rac­ing 2 to mój ulu­biony mobilny symu­la­tor wyś­cigowy. Teraz kolej na trze­cią odsłonę, która prezen­tuje się wprost osza­łami­a­jąco — różnice między urządzeni­ami mobil­nymi a stacjonarnymi kon­so­lami zaczy­nają się powoli zacierać.

Tym razem oszczędzę sobie wstęp­nej gadki. Prze­jdźmy od razu do mate­ri­ału wideo zapowiada­jącego grę:

 

Na mnie powyższy zwias­tun wywołał ogromne wraże­nie. Między innymi za sprawą grafiki — mod­ele samo­chodów są wyko­nane z wielką szczegółowoś­cią (ilość wierz­chołków zas­tosowanych dla  każdego z nich jest naprawdę duża — popa­trz­cie na felgi!), a pod­czas jed­nego wyś­cigu może ich się znaleźć nawet 22 naraz.

Z filmu możemy się dowiedzieć, że do będziemy mogli zasiąść za sterami Porsche 911 GT3 RS, a moje bystre oko zauważyło, słynny amerykański tor Laguna Seca. W grze dostępny będzie widok z kokpitu, który powinien zapewnić bardzo real­isty­czne wraże­nia poprzez zas­tosowanie podob­nych tech­nik do tych, które zostały zas­tosowane w Need for Speed: Shift w wer­sji przez­nac­zonej na pełno­prawne konsole.

Oprócz Porsche, do dys­pozy­cji zostaną nam odd­ane również samo­chody marki DodgeAudi oraz tory Indi­anapo­lis oraz Sil­ver­stone. Z pewnoś­cią na tym obie listy się nie kończą, lecz pro­du­cenci nie podali więcej infor­ma­cji na ten temat. Ja oso­biś­cie z wielką przy­jem­noś­cią pojeźdz­iłbym po Nür­bur­gringu w Fer­rari 458 Italia, choć nawet i bez tego będę szczęśliwy.

Real Rac­ing 3 jest twor­zone przez stu­dio Fire­mon­keys, które pow­stało przez połącze­nie ekip Firemint (twórcy Real Rac­ing 2) i Iron­Mon­key, a całość jest opa­tr­zona patronatem EA.

Od razu nasuwa się pytanie — kiedy pre­miera? Jeszcze w tym roku! Dla fanów wyś­cigów samo­chodowych (w tym mnie) końcówka roku zapowiada się wyjątkowo intere­su­jąco. Niestety, wciąż nie wiadomo, dla jakich plat­form zostanie przez­nac­zony ten symu­la­tor, lecz spoko­jni powinni być właś­ci­ciele iPhone’ów i iPadów.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!