My BMW Remote

Czy zna­j­dują się tutaj jacyś posi­adacze najnowszej gen­er­acji mod­eli BMW? Jeśli tak, to im bardzo zaz­droszczę i grat­u­luję świet­nego auta :) Właśnie dla Was pow­stała aplikacja My BMW Remote, która właśnie trafiła do Google Play.

Bawarski pro­du­cent samo­chodów do swoich najnowszych mod­eli wprowadził ciekawą opcję nazwaną BMW Con­nected­Drive. Pozwala ona na zdalne sterowanie niek­tórymi funkc­jami za pomocą smart­fona wyposażonego w iOS lub (od teraz) w Androida. Nie, nie chodzi tu o kierowanie za pomocą tele­fonu ;) . Możemy nato­mi­ast kon­trolować cho­ci­ażby blokadę drzwi czy ustawić kli­matyza­cję. Fajny bajer!

Dzięki opisowi w sklepie Play możemy przeczytać:

Posi­adasz BMW serii 7 z października 2010 lub nowsze?
Posi­adasz BMW serii 6 (wer­sja cabrio od 03/2011, coupé od 09/2011)?
Posi­adasz BMW serii 5 z października 2010 lub nowsze?
Posi­adasz BMW serii X3 z listopada 2010 lub nowsze?
Posi­adasz BMW serii 1 (5-drzwiowe) z wrześ­nia 2011 lub nowsze?

Jeśli tak, możesz uży­wać następu­ją­cych funkcji pro­gramu My BMW Remote:

  • Otwieranie i zamykanie drzwi
  • Sterowanie kli­matyza­cją (BMW X3 od marca 2011)
  • Zdalne włączanie przed­nich lamp: zdalna kon­trola kon­fig­urowal­nych lamp zewnętrznych w celu zlokali­zowa­nia samochodu
  • Google Local Search: odszukaj cel jazdy za pomocą swo­jego tele­fonu, a następ­nie prześlij go do naw­igacji samochodu
  • Vehi­cle Finder: pokazuje lokaliza­cję samo­chodu — dokład­ność do 1,5 kilometra.

 

Jeśli nato­mi­ast posi­adasz dowolne BMW wypro­dukowane od wrześ­nia 2008 (w przy­padku BMW Z4 od października 2010), możesz uży­wać następu­ją­cych funkcji:

  • Otwieranie i zamykanie drzwi
  • Google Local Search: odszukaj cel jazdy za pomocą swo­jego tele­fonu, a następ­nie prześlij go do naw­igacji samochodu

Dzi­ałanie pro­gramu przed­stawia poniższy filmik:

 

 

Aplikacja My BMW Remote jest przez­nac­zona wyłącznie dla klien­tów z akty­wnym ser­wisem BMW Assist.

Podoba Wam się ten pomysł? Jak dla mnie jest to bardzo intere­su­jąca opcja i byłoby ciekawie, gdyby więcej pro­du­cen­tów samo­chodów zaczęło stosować podobne rozwiąza­nia. Mam nadzieję, że twórcy zlik­widują też prob­lem sporego odstępu cza­sowego między wyborem funkcji z tele­fonu a reakcją samo­chodu — obec­nie jest to od 20 sekund nawet do całej minuty.

Aplikację dla sys­temu Android można pobrać stąd

Aplikację dla sys­temu iOS można pobrać stąd

Via

Ciekawe? Podziel się!