Ekrany-Samsung

PPI (Pix­els Per Inch) to współczyn­nik mówiący o tym, ile pik­seli zna­j­duje się na jed­nym calu wyświ­et­lacza. Łatwo zauważyć, że czym wyższa wartość, tym lep­iej. Według raportów, Sam­sung wypro­dukował ekran OLED z PPI wynoszą­cym 350.

Ekrany są bardzo ważną cechą smart­fonów, a często potrafią być decy­du­ją­cym czyn­nikiem pod­czas kupna. Dlat­ego pro­du­cenci prześ­ci­gają się w tworze­niu lep­szych wyświ­et­laczy. Można to robić różnymi meto­dami — poprzez opra­cowywanie nowych tech­nologii (LCD TFT, Super AMOLED HD itp.), sil­ników graficznych pro­gramowo pod­bi­ja­ją­cych kolory (Sony BRAVIA), bądź też zwięk­sza­jąc rozdziel­czość i tym samym współczyn­nik PPI. Okazuje się, że Sam­sung już stworzył ekran OLED, który w jed­nym calu zaw­iera aż 350 pik­seli i jest wielce praw­dopodobne, że takowy zostanie wyko­rzys­tany w którymś z przyszłych tele­fonów pro­du­centa z dalekiej Korei

Jeśli przyjmiemy, że owym nad­chodzą­cym urządze­niem będzie Sam­sung Galaxy Note II, moglibyśmy się spodziewać nawet osza­łami­a­jącej rozdziel­czości 1050 x 1680 (a więc takiej samej, którą ma mój 22″  mon­i­tor kom­put­era!) na pan­elu o rozmi­arze 5.6″! Bardziej wiary­god­nie brzmi zas­tosowanie wyświ­et­lacza 1280 x 720 mniejszego niż 3,2″. Jed­nak wtedy nasuwa się pytanie — czym mógłby być ten tajem­niczy tele­fon? Wąt­pię w stworze­nie czegoś naprawdę wyjątkowego, gdyż 2 miesiące temu nastąpiła pre­miera Galaxy S III, a bezsen­sowne byłoby wprowadze­nie kole­jnego killera w tak krótkim odstępie czasowym.

Inną sprawą jest też, że od suchych liczb ważniejsze są rzeczy­wiste doz­na­nia — a prawda jest taka, że oko prze­cięt­nego człowieka nie dostrzega poje­dynczych pik­seli już na ekranie o PPI wynoszą­cym 300. Mimo wszys­tko, skoro wśród klien­tów zna­j­dują się osoby, którym wysokie PPI poprawia samopoczu­cie bądź zapew­nia argu­ment w przech­wałkach doty­czą­cych wyżs­zości ich mod­elu nad komórkami innych, Sam­sung wychodzi im z pomocną dłonią. A że pracuje nad takimi rozwiąza­ni­ami, widocznie jest na to popyt.

Jako cieka­wostkę, dodam, że nie jest to jed­nak najwięk­sze osiąg­nięte PPI w his­torii. Toshiba opra­cow­ała ekran o niepraw­dopodob­nym zagęszcze­niu wynoszą­cym 498 PPI. Był to jed­nak tylko popis tech­no­log­iczny i to rozwiązanie nigdy nie zawita na skle­powe półki. Warto też nad­mienić, że wyświ­et­lacz Toshiby jest zwykłym LCD, nato­mi­ast Sam­sung zajął się znacznie lep­szym OLED-em.

Jeśli jesteś ciekaw, jakie PPI ma twój tele­fon — pole­cam sko­rzys­tanie z tej strony.

Via.

Ciekawe? Podziel się!