Mkrtchyan Edgar zaj­muje się od czasu do czasu tworze­niem swoich wizji kole­jnych Nokii. Jego ostat­nim pro­jek­tem jest Nokia Lumia 720, która prezen­tuje się bardzo ciekawie. Specy­fikację oraz grafiki prezen­tu­jące ten nieist­niejący model może­cie  poz­nać w rozwinię­ciu newsa.

Tele­fon, gdyby pow­stał, mógłby być bardzo ciekawą propozy­cją. Wygląda bardzo futu­rysty­cznie oraz zaw­iera niemało intere­su­ją­cych rozwiązań. Sam twórca o tym mod­elu napisał tak:

 • Wygląd jest inspiracją zacz­erp­niętą wygład­zonym przez przepływ wody kamie­niem — posi­ada liczne obłości (ekranu oraz obudowy).
 • Tylna obu­dowa wyko­nana jest, tak jak w przy­padku Microsoft Sur­face, z ciekłego stopu mag­nezu VaporMg, który uczyni tele­fon lekkim i moc­nym. Będzie dostępna w wielu wari­antach kolorystycznych.
 • Ukryte pod zde­j­mowalną tylną częś­cią obu­dowy: aku­mu­la­tor o pojem­ności 2200 mAh, slot na kartę micro SIM oraz na kartę micro-SD do 32 GB.
 • Jak widać, nie ma tu jakichkol­wiek portów, ale nie bój­cie się o to ;)
 • Induk­cyjne ład­owanie baterii
 • HDMI może być zastą­pi­one przez aplikację firmy Nokia “Play To” (z DLNA), a wejś­cie mini-jack 3,5 mm zostanie zastą­pi­one przez połącze­nie Blue­tooth lub NFC.
 • Kole­jną cechą jest brak spustu migawki aparatuWiem, że niek­tórzy będą kry­tykować takie rozwiązanie, ale wyko­nanie przy­cisku z pod­wójnym klikiem (zła­panie ostrości, potem zro­bi­e­nie zdję­cia) jest bardzo kosz­towne i niek­tórzy ludzie nie wiedzą, na czym polega auto-focus, więc po prostu zdję­cie będzie robione za pomocą dotknię­ciem ekranu, oczy­wiś­cie z uprzed­nim zła­pa­niu ostrości.
 • Będzie wyposażony w dwur­dzeniowy pro­ce­sor o mocy 1,6 GHz.
 • Ekran 4,3″ 1280 × 768
 •  Moduł kamery będzie wyposażony 16 megapik­selowy sen­sor Pure­View (lub inny), może nagry­wać filmy w rozdziel­czości 1080p, ma też posi­adać ksenonową lampę błyskową, a z przodu zna­jdzie się aparat 1,3Mpix.
 • Lumia 720 będzie wyposażona w 16 lub 32 GB wbu­dowanej pamięci z możli­woś­cią rozsz­erzenia ją o karty micro SD do maksy­mal­nej wartości 64 GB.

Szcz­erze, zaskoczyło mnie naw­iązanie do kamienia. Czegoś takiego się nie spodziewałem — zawsze myślałem, że to klock­owate tele­fony przy­pom­i­nają kamie­nie. Ten nato­mi­ast prędzej bym porów­nał do mydła w kostce. Dzi­wne są również tłu­maczenia autora sugeru­jące, że pro­dukcja dwupoziomowych spustów migawki jest kosz­towna — pro­jek­tant nie ma tu racji, lecz abstrahu­jąc od tego, w tym mod­elu po prostu taki przy­cisk wyglą­dałby nie na miejscu.

Nokia Lumia 720     

Całość byłaby napędzana Win­dowsem Phone 8, co można cho­ci­ażby wywnioskować z grafiki przed­staw­ia­jącej Lumię z włąc­zonym wyświ­et­laczem. Swoją drogą, przy zgas­zonym ekranie jedynym widocznym ele­mentem z przodu obu­dowy jest głośnik rozmów — nie ma tu żad­nych fizy­cznych przy­cisków. Podoba Wam się takie rozwiązanie? Mi bardzo!

Nokia Lumia 720

Nokia Lumia 720

Nie jest to prak­ty­czna kon­strukcja, lecz design­er­ski popis umiejęt­ności. Pozbaw­ie­nie tele­fonu wszys­t­kich portów być może  prezen­tuje się świet­nie, choć mogłoby być uciążliwe w prawdzi­wym świecie. Dla przykładu, aby podłączyć urządze­nie przez USB, należałoby położyć je najpierw na pod­stawce mającej odpowiedni port, a dopiero ją połączyć z kom­put­erem (albo innym sprzętem). Jeszcze gorzej sprawa miałaby się z wytrzy­małoś­cią Lumii 720 — na nic się zda mag­ne­zowa obu­dowa, gdy urządze­nie upad­nie ekranem w dół — szkło posi­ada wypukły, obły ksz­tałt, a wokół niego nie ma żad­nej chroniącej je ramki. (choć przy zas­tosowa­niu tak ogrom­nej obłości i tak by nie pomogła).  Jest to całkowicie niedo­puszczalne rozwiązanie, które spowodowałoby praw­dopodob­nie pęknię­cie szy­bki już przy pier­wszym upadku.

Nokia Lumia 720

Jakie jest wasze zdanie o tym mod­elu kon­cep­cyjnym? Czy bylibyś­cie skłonni kupić taki tele­fon? Swoimi opini­ami może­cie się dzielić w komen­tarzach, do czego serdecznie zapraszam. Jeśli macie jakieś pyta­nia — również może­cie je tam zamieszczać, a nasza ekipa chęt­nie na nie odpowie. Tak, na wszys­tkie! Klaw­iatury w dłoń i piszcie! :)

Via

Ciekawe? Podziel się!