samsung-galaxy-s3-wyszukiwanie-lokalne

Miesiąc temu amerykańska wer­sja Sam­sunga Galaxy S III z powodu wojen paten­towych z Apple została pozbaw­iona funkcji wyszuki­wa­nia lokalnego. Teraz tej funkcji został pozbaw­iony również SGS III przez­nac­zony na rynek między­nar­o­dowy. Okazało się, że… był to przy­padek.

Sam­sung Galaxy S III w wer­sji między­nar­o­dowej dwa dni temu otrzy­mał aktu­al­iza­cję zanu­merowaną jako XXLG6, która według komu­nikatu zaw­ier­ała poprawki doty­czące sta­bil­ności. Okazało się, że nie była to jedyna wprowad­zona przez nią zmi­ana. Tele­fon został przez nią pozbaw­iony wyszuki­wa­nia lokalnego.

Dokład­niej ujmu­jąc, wcześniej korzys­ta­jąc z wyszuki­warki w wynikach wyszuki­wa­nia, oprócz zapy­tań inter­ne­towych, mogliśmy odnaleźć zain­stalowane w tele­fonie aplikacje, muzykę, oraz inne rzeczy zna­j­du­jące się w pamięci tele­fonu. Teraz wyniki ograniczają się do wyłącznie do Internetu.

Zaczęto dom­niemy­wać, że jest to spowodowane wojną paten­tową z Apple. Wcześniej, właśnie z powodu tej funkcji, sąd zakazał sprzedaży Sam­sunga Galaxy Nexus na tere­nie USA. Aby nie dop­uś­cić do powtórzenia pro­cesu dla SGS-a III, Sam­sung postanowił w czer­wcu ograniczyć ten model o wyszuki­wanie lokalne. Jed­nakże cała sprawa nie rozeszła się wielkim echem, gdyż ogranicze­niem były objęte tylko mod­ele przez­nac­zone na rynek amerykański. Tym razem ma ona charak­ter glob­alny, więc Polacy również zostali pozbaw­ieni o wspom­ni­aną funkcję.

Na szczęś­cie, została ona usunięta nieumyśl­nie, a Sam­sung wydał stronie TechRadar następu­jące oświadczenie:

Najnowsza aktu­al­iza­cja opro­gramowa­nia dla Galaxy S III  objęła przy­pad­kowe usunię­cie funkcji wyszuki­wa­nia lokalnego. Sam­sung zapew­nia, że opub­likuje odpowied­nią poprawkę w prze­ciągu paru dni.

Jeśli Twój Sam­sung Galaxy S III nie dzi­ała sta­bil­nie, chcesz się pozbyć wyszuki­wa­nia lokalnego bądź po prostu jesteś wari­atem, aktu­al­iza­cję możesz pobrać za pomocą Sam­sung Kies, a waży ona 27 MB. Lep­iej jed­nak poczekać, aż wydana zostanie kole­jna poprawka i dopiero ją wgrać na swój telefon.

Via

Ciekawe? Podziel się!