Facebook-Phone

HTC w swoim port­fo­lio ma już dwa tele­fony stwor­zone spec­jal­nie z myślą o fanach por­talu społecznoś­ciowego Face­book. Najnowsze plotki mówią o tym, że w przyszłym roku może pow­stać jeszcze jeden.

HTC Salsa i HTC ChaCha to raczej śred­nio udane pro­dukty pro­du­centa z Tajwanu. Jed­nak dzięki udanej kam­panii reklam­owej oraz wielu pro­moc­jach u naszych oper­a­torów udało im się osiągnąć całkiem przyz­woitą sprzedaż w Polsce. Posi­adały one jedną unikalną cechę — klaw­isz w dol­nej części obu­dowy umożli­wia­jący naty­ch­mi­as­towe prze­jś­cie do Face­booka. Jak się okazuje, w planach jest kole­jny model tego typu.

Przyszły face­booko­fon według raportu Bloomberg ma zostać wypuszc­zony na rynek w połowie 2013 roku. Praw­dopodob­nie wcześniej duet HTC & Face­book zakładał stworze­nie wspól­nego tele­fonu jeszcze w tym roku, lecz doszło do zmi­any ter­minu na późniejszy.

O tajem­niczym owocu współpracy obu firm nie wiadomo na chwilę obecną prawie nic. Dowiadu­jemy się tylko, że posiądzie on zmody­fikowany na potrzeby tele­fonu sys­tem oper­a­cyjny i… to wszys­tko. Oczy­wiś­cie najbardziej praw­dopodobna wer­sja zdarzeń jest taka, że owym sys­te­mem będzie Android, który został wyko­rzys­tany już przy wcześniejszych Face­bookowych słuchawkach, a oprócz tego jest najbardziej podat­nym na mody­fikacje OS-em.

Czy wierzy­cie w sukces tego tele­fonu? Szcz­erze mówiąc, poprzed­nie face­booko­fony nauczyły mnie w to wąt­pić. Mimo wszys­tko, swój werdykt wydam dopiero, gdy poz­nam specy­fikację urządzenia.

Via

Ciekawe? Podziel się!