Joga

Czy wśród Was zna­j­dują się osoby zain­tere­sowane tem­atyką jogi? Pode­jrze­wam, że nie będzie to zbyt duża grupa. Zatem jeśli chcesz się zachować jak prawdziwy hip­ster, zapraszam Cię do mojej offowej recen­zji bardzo niemain­streamowej aplikacji o nazwie All-in YOGA: 300 Poses & Yoga Classes!

Czym tak w ogóle jest joga? Podąża­jąc za Wikipedią możemy się dowiedzieć, że:

Joga – jeden z sześ­ciu ortodoksyjnych sys­temów filo­zofii indyjskiej i zbiór dyscy­plin duchowych. Uznaje prawo karmy i koła wcieleń, z których wyz­wole­nia dokonuje się przez odpowiedni tren­ing ciała, przestrze­ganie zasad ety­cznych, skupi­e­nie, medy­tację i ascezę. Joga zaj­muje się związkami między ciałem, umysłem, świado­moś­cią i duchem. Została zaadap­towana przez niek­tóre nurty hin­duizmu, bud­dyzmu, dźinizmu, jest istotna również w prak­tykach tantrycznych i innych, w celu zniesienia uciążli­wości, roz­woju duchowego, rozpoz­na­nia natury rzeczywistości.

Jeśli dzi­ała­cie na podob­nych falach co ja, zapewne nie zrozu­mieliś­cie niczego z powyższego tek­stu. W wielkim skró­cie (i odzier­a­jąc całość z warstwy filo­zoficznej) za jogę uchodzi zbiór ćwiczeń fizy­cznych i umysłowych, które wykonuje się w celu popraw­ienia zdrowia, samopoczu­cia, oraz dla relaksu.

Mamy obec­nie wakacje, więc czemu by nie spróbować zapoz­nać się z tajnikami tej prastarej sztuki wywodzącej się z Indii? Z pomocą tutaj przyjdzie nam aplikacja All-in YOGA: 300 Poses & Yoga Classes przez­nac­zona wyłącznie na urządzenia od Apple.

Tym razem mamy do czynienia z niezwykle rozbu­dowaną aplikacją — zaw­iera ona w swoim kat­a­logu aż 300 póz, z których każda jest bardzo dokład­nie przed­staw­iona. W jaki sposób? Mamy do dys­pozy­cji mnóstwo mul­ti­mediów: zdję­cia, filmy instruk­tażowe, porad­niki audio, oraz mod­ele 3D z widok­iem przed­staw­ia­ją­cym mięśnie dla każdej z nich. Pod­czas wykony­wa­nia ćwiczeń towarzyszy nam relak­su­jąca muzyka (bądź też ta z naszego odt­warza­cza). Brzmi imponu­jąco? Owszem.

Jeśli chodzi o same ćwiczenia wchodzące w skład All-in YOGA, to zasługują one na pochwały — zna­jdziemy tutaj zarówno takie dla najwięk­szych żół­todziobów (jak ja), jak i te bardziej zaawan­sowane (cho­ci­ażby stanie na głowie) — w sumie dzielą się one na cztery poziomy trud­ności. Pod tym wzglę­dem aplikacja jest rewelacyjna.

Joga  Joga

Oprócz tego mamy także ponad 30 ćwiczeń i 4 pro­gramy wchodzące w skład prana­jamy — tech­niki opanowa­nia odd­echu. Są one wytłu­mac­zone w taki sposób, że nikt nie powinien mieć z ich wyko­naniem najm­niejszego prob­lemu. Oczy­wiś­cie, nie wszys­tkim te przy­padną one do gustu, lecz myślę, że warto cho­ciaż spróbować — upraw­ianie prana­jamy to dość specy­ficzne zaję­cie. Warto jed­nak dodać, że ci bardziej doświad­czeni jogini nie zale­cają zabieranie się za nią przed opanowaniem pozy­cji ciała.

Aplikacja pozwala również na tworze­nie włas­nych pro­gramów poprzez wybór odpowied­nich ćwiczeń oraz dłu­gości ich trwa­nia. Według mnie jest to duży plus — dzięki tej funkcji każdy będzie mógł wybrać coś dla siebie.

Plusem jest także to, że aplikacja pow­stała w opar­ciu o znany i ceniony por­tal Yoga.com. Tak więc mamy tutaj pewność, że wartość mery­to­ryczna aplikacji jest bardzo wysoka i została ona stwor­zona przez specjalistów.

Niestety, najwięk­szą wadą All-in YOGA jest nakła­ni­anie klien­tów do wydawa­nia gotówki. Sama aplikacja kosz­tuje dolara (0,79 €), a oprócz tego aby wyko­rzys­tać ją w pełni, należy dodatkowo zapłacić za sub­skrypcję, która, jak na nasze warunki, jest po prostu za droga (1 miesiąc — 1,59 €, rok — 9,99 €). Jed­nakże, jeśli dla kogoś, kto zaj­muje się jogą na poważnie, będą to bardzo dobrze wydane pieniądze, gdyż nie ma lep­szej aplikacji tego typu.

Co jed­nak z osobami, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z upraw­ian­iem jogi? Im pole­cam zapoz­nać się z dar­mową wer­sją aplikacji: YOGA Free: 250 Poses & Yoga Classes. Jeśli się spodoba — zachę­cam do naby­cia płat­nej wersji.

All-in YOGA: 300 Poses & Yoga Classes można pobrać stąd.

Ciekawe? Podziel się!