Box_WP7

Box to pop­u­larny i uważany za jeden z najlep­szych dysków sieciowych. Do tej pory dostępny był na sys­temy iOS oraz Android, lecz teraz przyszła kolej również na Win­dows Phone 7.5.

Już od wczo­raj posi­adacze smart­fonów Nokia Lumia mogą pobrać aplikację ze sklepu Mar­ket­place. Jak już napisałem, Box to inter­ne­towy dysk prze­chowu­jący dane w chmurze. Pozwala on na dowolne zagospo­darowanie 5 GB plików (całkiem sporo) w przy­padku dar­mowego konta, a poje­dyncze pliki mogą mieć rozmiar do 100 MB (to z kolei jest niewiele). Dzięki aplikacji Box można współdzielić pliki pomiędzy kom­put­erem, tabletem oraz tele­fonem z sys­te­mem Win­dows Phone 7.5, Android bądź też iOS.

Jak nato­mi­ast sprawuje się sama aplikacja? Z pewnoś­cią pochwały się należą za design — całość wygląda bardzo przy­jem­nie dla oka oraz, nat­u­ral­nie, inte­gruje się z wyglą­dem całego sys­temu Win­dows Phone. W parze z wyglą­dem idzie też intu­icyjność oraz pros­tota obsługi Boxa.

Do dys­pozy­cji mamy takie funkcje, jak: wysyłanie (również grupowe), dzie­le­nie się z innymi osobami, komen­towanie, wyszuki­wanie, zabez­pieczanie hasłem oraz współedy­towanie plików. Możemy je również umieś­cić na pulpicie w formie kafelek.

Box zapowiada, że pow­stanie również wer­sja aplikacji przez­nac­zona na sys­temy Win­dows Phone 8. Obec­nie pro­gram jest dostępny w dziewię­ciu językach — niestety, wciąż brakuje w tym gronie pol­skiej wer­sji językowej.

Dzięki współpracy z pro­du­cen­tem pro­ce­sorów Qual­comm jest spora szansa na to, że posi­adacze tele­fonów napędzanych CPU tej firmy będą mogli otrzmy­mać dar­mowe 50 GB wol­nej przestrzeni dyskowej. 

Czy “pudełkowemu” dyskowi w chmurze uda się zdobyć pop­u­larność na mobil­nym Win­dowsie? Są na to spore szanse. Dla przykładu, na Androidzie został on pobrany kilka mil­ionów razy. Box ma tym lep­szą pozy­cję, gdyż na WP7 jedyną liczącą się konkurencją jest pro­gram Drop­Box.

Aplikację Box można pobrać stąd.

Via

Ciekawe? Podziel się!