HTC jakiś czas temu obiecało użytkown­ikom Desire HD aktu­al­iza­cję sys­temu do wer­sji 4.0 Ice Cream Sand­wich. Niestety tajwański pro­du­cent najwidoczniej zmienił zdanie, gdyż prace nad nią zostały anu­lowane. Powód takiej decyzji jest nad wyraz zaskakujący…

W sieci zawrzało, gdy firma teleko­mu­nika­cyjna TELUS rzekomo dowiedzi­ała się, że HTC Desire HD — mimo wcześniejszych zapowiedzi — nie otrzyma aktu­al­iza­cji do Androida Ice Cream Sand­wich. Wiado­mość tą wkrótce zde­men­tował rzecznik HTC, który zapew­niał nas wszys­t­kich, że update jed­nak wciąż jest przy­go­towywany. Nato­mi­ast teraz pro­du­cent ofic­jal­nie infor­muje, że prace zostały wstrzymane.

Cała ta sprawa wygląda bardzo chao­ty­cznie. Powo­dem, dla którego Desire HD nie otrzyma aktu­al­iza­cji miał być wynik sze­roko zakro­jonych testów, według których okazało się, że HTC Sense w nowej wer­sji ofer­uje gorsze doz­na­nia użytkown­ikowi. Takie wyjaśnie­nie nie ma najm­niejszego sensu, a z mojej strony wygląda to na zwycza­jne mat­actwo. Omaw­iany model, mimo, że nie należy do najnowszych,  posi­ada całkiem dobrą kon­fig­u­rację sprzę­tową. Jestem pewien, że 768 MB RAM oraz pro­ce­sor o tak­towa­niu 1 GHz w zupełności wystar­czają do uciąg­nię­cia Lodowej Kanapki wraz z autorską nakładką HTC. W sprzedaży jest cho­ci­ażby HTC One V, który charak­teryzuje się 512 MB pamięci RAM oraz iden­ty­cznym CPU.

Właś­ci­ciele Desire HD mogą czuć się oszukani. Pozostaje im dal­sze korzys­tanie z Androida 2.3.5 Gin­ger­bread,  bądź też zabawa w nie­ofic­jalne cus­tom ROM-y. Jed­nakże, ta druga opcja wiąże się z utratą gwarancji, a do samej insta­lacji wyma­gana jest odpowied­nia wiedza w tym zakresie.

Via

Ciekawe? Podziel się!