Google-Sparrow

Spar­row — pro­du­cent zbier­a­jącego bardzo dobre opinie klienta pocz­towego o tej samej nazwie na iOS oraz Mac OS X został właśnie wyku­pi­ony przez Google. Od teraz obie firmy zaczną współpra­cować przy usłudze Gmail. Czyżby Google strzelił pstryczka w nos Apple?

Wykup Spar­rowa może nieść ze sobą spore kon­sek­wencje. Przede wszys­tkim - prace nad aktu­al­iza­c­jami tego pro­gramu na urządzenia od Apple zostaną wstrzy­mane. Ist­nieje też duże praw­dopodobieństwo, że w przyszłym cza­sie otrzy­mamy znacznie ulep­szoną wer­sją mobil­nego Gmaila. Spar­row jest rozpoz­nawalny dzięki specy­ficznemu i bardzo wygod­nemu inter­fe­j­sowi — pozwala on na zde­cy­dowanie przy­jem­niejsze pisanie wiadomości.

Do opinii pub­licznej nie została podana dokładna kwota transakcji. Mówi się nie­ofic­jal­nie, że jest to około 25 mil­ionów dolarów.

Tutaj może­cie zobaczyć, jak Spar­row prezen­tuje się na tele­fonie giganta z Cuppertino:

Według mnie Spar­row prezen­tuje się intere­su­jąco i — jeśli rozwiąza­nia zas­tosowane w nim trafią do Gmaila na zielonego robo­cika — będę bardzo zad­owolony ze zmian. O ile na iPhonie posi­ada wady natury sys­te­mowej (iOS nie zezwala m.in. korzys­tać aplikacjom z powiadomień typu push), to pro­gram na innych plat­for­mach mógłby rozwinąć swe słow­icze skrzydła.

Spar­rowa w wer­sji na iOS Można pobrać stąd. Jego aktu­alna cena wynosi 2,39€ — niemało, choć może jeszcze się ona zmienić dzięki Google’owi.

Via

Ciekawe? Podziel się!