Tour de Pologne app

Fani kolarstwa powinni być zad­owoleni z przy­go­towa­nia do tegorocznego wyś­cigu kolarskiego Tour de Pologne. Orga­ni­za­torzy zad­bali nawet o spec­jalną aplikację mobilną, która dostępna jest na smart­fony z sys­te­mem Android i iOS.

Dzięki aplikacji Tour de Pologne będziemy mogli na bieżąco śledzić poczy­na­nia kolarzy. Dodatkową atrakcją jest możli­wość śledzenia pele­tonu (aplikacja wyświ­etla na mapie oraz w rzeczy­wis­tości rozsz­er­zonej aktu­alne położe­nie pele­tonu). Aug­mented Real­ity zostało także wyko­rzys­tane w sto­sunku do naniesienia punk­tów trasy.

Tour de Pologne Android

Pon­adto Tour de Pologne w wer­sji mobil­nej ofer­uje nam takie stan­dardy, jak: aktu­al­ności, his­to­ria TdP, aktu­alną klasy­fikację, galerię zdjęć, skróty video czy pro­fil wysokoś­ciowy i prezen­tację trasy na inter­ak­ty­wnej mapie.

Devel­op­erzy z firmy Mobile Experts, którzy odpowiedzialni są za przy­go­towanie aplikacji nie zapom­nieli także o funkcji społecznoś­ciowej, czyli inte­gracji z por­talem Facebook.

Aplikacja Tour de Pologne jest dostępna zarówno w wer­sji na iPhone’a jak i iPad’a (iTunes). Pon­adto dar­mową wer­sję mogą ściągnąć posi­adacze smart­fonów z sys­te­mem Android w wer­sji 2.3 lub wyżej (Google Play).

iPad aplikacje

Ciekawe? Podziel się!