O nakład­kach na Androida można napisać naprawdę wiele. Niek­tóre z nich są bez­nadziejne, inne wręcz wprowadzają nową jakość oraz spo­jrze­nie na zielonego robo­cika. Niestety, nakładka nakładce nie równa, biorąc dodatkowo pod uwagę naprawdę ładne, ory­gi­nalne wyda­nia Androida począwszy od wer­sji 4.0 pro­du­cenci powinni zas­tanowić się, czy warto nadal inwest­ować w rozwój włas­nych inter­fe­jsów. Huawei odpowiedział sobie na to pytanie tworząc tym samym tuż obok nowego Sense od HTC i Flyme od Meizu jedną z najład­niejszych nakładek jakie kiedykol­wiek widziałem.

Mimo iż w moim oso­bistym odczuci nic nie wygrało do tej pory z Flyme od Meizu to udostęp­niona właśnie przez Hauweia nakładka Emo­tion UI ma szanse z nim konkurować. Nakładka od dzisiaj trafia poprzez aktu­al­iza­cje do wszys­t­kich użytkown­ików na całym świecie zaczy­na­jąc niestety od Chin. Dla nas Europe­jczyków, użytkown­ików urządzeń Hauweia ta infor­ma­cja jest na tyle istotna, że już teraz nakładka została zapowiedziana dla użytkown­ików państw na kon­ty­nen­tach Europe­js­kich i Amerykańskich.

W chwili obec­nej lista obsługi­wanych mod­eli nie jest jeszcze do końca znana. Mimo to przy­puszczenia co do dostęp­nych mod­eli padają zarówno na całą rodz­inę najnowszych mod­eli Ascend jak i mającego niedawno pre­mierę w polsce mod­elu Huawei Honor.

Sama nakładka wydaje się być ciekawa zarówno graficznie jak i tech­nicznie. Możli­wość pełnej kon­fig­u­racji począwszy od zmi­any czcionki czy ikon po nowości takie jak zupełnie nowa aplikacja do wysyła­nia wiado­mości SMS zapro­jek­towana w stylu iMes­sage z iOS czy Mac’a. Obow­iązkowo nakładka Chińskiego pro­du­centa nie została pozbaw­iona inte­gracji z pewnego rodzaju chmurą o której niestety nie wiadomo obec­nie zbyt wiele prócz tego że jest i ma działać.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!