Android eats Apple

Zaczyna robić się ciekawa sytu­acja w świecie mobil­nych OS’ów. Choć na rynku nadal panują urządzenia Nokii (Sym­bian i Series 40 łącznie) to wydaje się, że ich królestwo szy­bko wyparuje. Android po swoich noworocznych wzrostach zdołał prze­go­nić iOS od Apple. Czego możemy się spodziewać jeśli chodzi o mobilne sys­temy oper­a­cyjne i jak te statystyki przed­staw­iają się w Polsce?

Statys­tki, które przed­stawia Stat­Counter mówią dosyć jasno – najpop­u­larniejszym sys­te­mem oper­a­cyjnym na smart­fony jest Android (udział 23,81% rynku w maju tego roku). Zaraz za nim jest iOS od Apple, który ma 22,95% rynku. Sys­tem od Apple trochę opada z sił w prze­ci­wności do Androida, który po wyso­kich wzrostach na początku roku sta­bi­lizuje swoją pozy­cję. Ciekaw jestem jak tak sytu­acja się rozwinie i czy aby na pewno iOS nie dotknęła zbliża­jąca się fala odwrotu klien­tów – znudze­nie danym pro­duk­tem, brak nowych mod­eli smart­fonów na rynku?

Mobile OS Worldwide

Najwięk­szy całoś­ciowy udział w rynku jeśli weźmiemy pod uwagę pro­du­cen­tów tele­fonów  przy­pada Nokii. W przy­padku gdy­byśmy zliczyli ilość smart­fonów dzi­ała­ją­cych pod sys­te­mem Sym­bian (20,25%) oraz Series 40 (11,84%) wychodzi nam prawie 1/3 rynku. Nie należy się jed­nak spodziewać wzrostów tej grupy sys­temów oper­a­cyjnych – jak powszech­nie wiadomo Nokia traci udział w rynku zwłaszcza na rzecz Win­dows Phone i Series 40 kosztem Sym­bian OS.

Win­dows Phone przyszłością?

W statystykach rzadko pojawia się sys­tem od Microsoftu. Praw­dopodob­nie nie został on jeszcze uwzględ­niony przez wiele państw. Wyjątkiem mogą być tutaj ciekawe dane z Fin­landii, które uwzględ­ni­ają WP OS. Poniższy wykres pokazuje duży wzrost sys­temu od Microsoftu – 9,18% w czer­wcu tego roku. Jak można się spodziewać rynek ten jest specy­ficzny a Nokia specy­ficznie trak­towana przez oby­wa­teli. Oczy­wiś­cie należy mieć także na względzie, że jest to sto­sunkowo mały rynek który nie odd­aje rzeczy­wis­tej sytu­acji na rynku mobilnym.

Mobile OS Finland 2012

iOS dołuje a Android­owi przybywa?

Żeby porów­nać sytu­ację tych dwóch sys­temów oper­a­cyjnych należy się przyjrzeć bardziej rozwiniętej gospo­darce, którą reprezen­tują cho­ci­ażby Niemcy. W ciągu roku iOS na tym rynku stracił ponad 14% udzi­ałów w prze­ci­wieńst­wie do Androida, który w tym cza­sie urósł o ponad 15%. Czy powoli zbliża się koniec panowa­nia iOS?

Mobile OS Germany

Na sam koniec – gospo­darka amerykańska. Jakże specy­ficzna i zazwyczaj wyz­nacza­jąca trendy rynkowe wydaje się nie sprawdzać w kwes­t­i­ach mobile. Sys­tem oper­a­cyjny od Apple panuje niepodziel­nie zbliża­jąc się do granicy 50% (48,82%) . Co jed­nak najważniejsze sys­tem ten stale notuje wzrosty. Najwięk­szym prze­granym tej batali na rynku amerykańskim jest Black­Berry OS, który zanurkował z pozy­cji 23,45% do 4,02% udzi­ału w rynku. Android także ma się dobrze – ponad 40% rynku (40,44%) i utrzy­muje swoją pozycję.

Mobile OS USA 2012

Nie wydaje się by Europa podążała tropem amerykańskiego rynku, gdzie Apple notuje cały czas wzrosty. Oso­biś­cie zas­tanaw­iam się nad pozy­cją tej firmy w przyszłości bo choć firma ta z powodze­niem powinna wyz­naczać trendy przez kole­jne lata to na ryku europe­jskim szczyt chyba ma już za sobą a nie przed sobą – czy podzielacie to zdanie?

Ciekawe? Podziel się!