Z pewnoś­cią wielu z was dba o swoje tele­fony, przy­na­jm­niej przez początkowy okres czasu użytkowa­nia. Nie zde­j­mu­jemy folii z wyświ­et­lacza czy umieszczamy nasze słuchawki w spec­jal­nych pokrow­cach przez­nac­zonych do bez­piecznego przenoszenia naszego tele­fonu. Niestety, nie wiele jest na świecie zarówno urządzeń jak i metod pozwala­ją­cych zabez­pieczyć nasze urządzenia przed wodą czy kurzem. Na nasze szczęś­cie na już niebawem na rynku pojawi się zupełnie wodoo­d­porny model od Sony. 

Na początku warto wspom­nieć, że Sony pokusiło się o stworze­nie dwóch znacznie różnią­cych się mod­eli odpornych na kurz i wodę. Pier­wszym z nich jest low endowy, zupełnie nieciekawy model Xpe­ria Go który prócz wymienionych wyżej zalet posi­ada 3,5-calowy ekran o śmiesznej jak na dzisiejsze stan­dardy rozdziel­czości 320 na 480 pik­seli, 5-megpaikselowy aparat oraz dwur­dzeniowy pro­ce­sor tak­towany zegarem 1GHz. Całość na star­cie uru­chomiona zostanie za pomocą Androida w starszej wer­sji 2.2 która zak­tu­al­i­zowana zostanie do najnowszej odsłony Ice Cream Sand­witch po cza­sie. Jak długim cza­sie? Tego nie wie chyba nawet samo Sony. Główną zaletą Xperii Go nie jest jed­nak jego specy­fikacja a wygląd nieod­b­ie­ga­jący stan­dar­dem od dzisiejszych urządzeń pro­dukowanych na skalę masową połąc­zony ze stan­dar­dem odporności IP67 dzięki której nasz tele­fon otrzyma w pełni odporną na kurz osłonę oraz opcję zanurzenia do głębokości 1 metra pod wodą na całe 30 minut.

Kole­jny o wiele ciekawszy model Japońskiego pro­du­centa, Xpe­ria Acro S prezen­tuje się jed­nak znacznie lep­iej nie tylko ze względu na specy­fikację wewnętrzną jaką jest między innymi dwur­dzeniowy pro­ce­sor tak­towany zegarem 1,5GHz wsparty 1GB pamięci RAM, 4,3-calowy ekran o rozdziel­czości HD czy 12-megapikselowy aparat. Wszys­tko to na star­cie z dostęp­nym Androi­dem 4.0. Niestety wszys­tko to kosztem jego odporności która w stan­dard­zie IP55 poz­woli jedynie na zach­la­panie czy zalanie stru­mie­niem wody naszego urządzenia.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!