Android Ice Cream Sand­wich zaczyna się rozpędzać, kilka miesięcy po jego ofic­jal­nej pre­mierze pier­wsze mod­ele słuchawek od Sony otrzy­mały aktu­al­iza­cję do najnowszej odsłony zielonego robocika. 

Sony (dawniej Sony Eric­s­son) dotrzy­muje obiecanego nam słowa i wypuszcza aktu­al­iza­cje sys­temu do Lodowej Kanapki dla smart­fonów serii xpe­ria wypro­dukowanych w roku 2011. Na dzień dzisiejszy aktu­al­iza­cję otrzy­mały jedynie mod­ele Xpe­ria Arc S, Xpe­ria Neo V oraz Xpe­ria Ray. Niestety w chwili obec­nej update dostępny jest wyłącznie dla wybranych kra­jów Europy  takich jak Szwecja, Fin­lan­dia, Dania, Islandia i Nor­we­gia. Pozostałe kraje w tym Pol­ska otrzy­mają możli­wość aktu­al­iza­cji z lekkim, około 5 tygod­niowym poślizgiem.

Jeśli jesteś­cie użytkown­ikami jed­nego z 3 mod­eli urządzeń już teraz może­cie sprawdzić dostęp­ność aktu­al­iza­cji dla wybranych mod­elów na ofic­jal­nym forum Sony pod tym linkiem.  Na liś­cie dostęp­nej na stronie zna­jdziecie mod­ele z tak zwanym numerem SI określa­ją­cym miejsce sprzedaży urządzenia oraz datę jego pro­dukcji. Jeśli numer two­jego urządzenia który zna­jdziecie pod baterią będzie zgodny z mod­e­lami na stronie aktu­al­iza­cja dla two­jego urządzenia będzie dostępna.

Na zdję­ciu zaz­nac­zono miejsce którego powin­niś­cie szukać w celu uzyska­nia infor­ma­cji na temat waszego numeru SI

W przy­padku pozostałych mod­eli urządzeń serii Xpe­ria  wypro­dukowanych w 2011 roku aktu­al­iza­cja do Lodowej Kanapki rozpocznie się pod koniec maja bądź początku czerwca.

Via

Ciekawe? Podziel się!