O wirtu­al­nym dysku Google słyszy się od kilku dobrych lat, niestety, wszys­tkie doty­chcza­sowe infor­ma­cje to jedynie plotki niepoparte żad­nymi wiary­god­nymi dowodami. Tym razem jest jed­nak inaczej i wydaje się, że długo oczeki­wana funkcja od giganta z Moun­tain View w końcu ujrzy światło dzienne. 

Blog TalkA­n­droid opub­likował zrzut ekranu strony głównej Google Drive który wydaje się być bardzo wiary­godny. Dowiemy się z niego nie tylko jak praw­dopodob­nie wyglą­dać będzie strona ale również poz­namy  funkcji takie jak kom­paty­bil­ność aplikacji z Win­dowsem oraz urządzeni­ami mobil­nymi czy dostęp­ność 5GB dysku dla każdego z użytkown­ików zupełnie za darmo.

Pytanie tylko czy wirtu­alny dysk Google ma w ogóle szanse na obec­nym rynku i nie będzie spóźniony od kilku lat. Konkurowanie z 25GB Sky­Drive od Microsoftu czy sza­le­nie pop­u­larnym Drop­boxem może być ciężkie. Jeśli Google nie zaofer­uje użytkown­ikom nic prócz możli­wości prze­chowywa­nia plików takich jak zdję­cia, filmy czy doku­menty może okazać się to niewystar­cza­jące do pod­bi­cia rynku.

Według wielu anal­i­tyków oraz zwykłych użytkown­ików, Google Drive ma szanse odnieść sukces pod warunk­iem że jego funkcjon­al­ność nie będzie ogranic­zona do prze­chowywa­nia pry­wat­nych plików i między innymi poz­woli archi­wiz­ować listę kon­tak­tów, zdjęć czy całej kopii zapa­sowej urządzeń mobil­nych w szczegól­ności tych korzys­ta­ją­cych z sys­temu Android a wszys­tko to dzi­ała­jące na zasadzie podob­nej do tego co znamy już z iCloud od Apple.

Według plotek pochodzą­cych od  GigaOM usługa wys­tar­tuje w pier­wszych tygod­ni­ach kwiet­nia. Nie wiem jak wy ale ja z pewnoś­cią wypróbuję tę funkcję jeśli tylko nadarzy się taka okazja.

Via

Ciekawe? Podziel się!