Nokia uru­chomiła właśnie bezpłatną usługę wysyła­jącą infor­ma­cje w cza­sie rzeczy­wistym o ruchu dro­gowym dla swoich aplikacji Nokia Maps. Obec­nie usługa dostępna jest jedynie dla mieszkańców Bom­baju i Delhi ale Nokia obiecuje więcej miast korzys­ta­ją­cych  z tych funkcji w niedalekiej przyszłości. 

Infor­ma­cje doty­czące ruchu dro­gowego aktu­al­i­zowane na bieżąco to niezwykle przy­datna funkcja pozwala­jąca ominąć korki czy prace dro­gowe dzięki czemu zyskamy na cza­sie podróżu­jąc z punktu A do punktu B. Taka możli­wość dostępna będzie dla wszys­t­kich użytkown­ików tele­fonów Nokii z Nokia Maps zupełnie za darmo, możliwe że w przyszłości również pol­skie miasta trafią do listy obsługi­wanych przez funkcję.

Finowie twierdzą, że funkcja pokrywa już aż 1.500 km sieci dro­gowej w dwóch mias­tach. Nokia infor­muje również, że dużą rolę w sys­temie odgry­wają użytkown­icy wyposażeni w tele­fony z Sym­bianem i Win­dows Phone korzys­ta­jące z aplikacji Mapy która wysyła infor­ma­cje o ruchu dro­gowym dzięki czemu, dzięki innym użytkown­ikom wyświ­etlą się nam pewniejsze dane doty­czące korków.

Dane od użytkown­ików Nokia wyko­rzysta je jako “sonda”, ter­minie bardzo pop­u­larnym w branży naw­iga­cyjnej pole­ga­jącej na stwierdze­niu dzięki użytkown­ikom, czy ruch na dro­gach jest silny czy lekki i przyp­isać go do odpowied­nio wyświ­et­lanego na ekranie smart­fonu koloru czer­wonego lub zielonego.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!