Pomimo dopiero rozpoczy­na­jącej się fali urządzeń wyko­rzys­tu­ją­cych karty MicroSIM których ist­nie­nie zapoc­zątkował Apple zaled­wie 2 lata temu to dla pro­du­centa z logiem nad­gryzionego jabłka MicroSIM są nadal zbyt wielkimi, zabier­a­ją­cymi niepotrzeb­nie miejsce w urządze­niu kartami.

Giesecke & Devri­ent, Niemiecka firma, która wynalazła karty SIM,wpadła na pomysł pom­niejszenia jeszcze bardziej  kart MicroSIM kojar­zonej głównie z iPhonem dzięki czemu pro­du­cenci urządzeń będą mogli jeszcze bardziej zaoszczędzić cenne miejsce wewnątrz swoich urządzeń.

Wielkość poszczegól­nych kart SIM

NanoSIM, czyli pom­niejs­zona aż o 1/3 karta MicroSIM nie odpowiada jed­nak wielu pro­du­cen­tom sprzętu, jed­nymi z takich firm jest między innymi Apple i Nokia które zapro­ponowały własną wer­sję NanoSIM która ich zdaniem, powinna stać się stan­dar­dem na rynku. Minusem takiego rozwiąza­nia stała by się niestety konieczność licencjonowa­nia patentu innym firmom.

Według Nokii, pro­jekt firmy Apple korzys­ta­jący z tacki do prze­chowywa­nia karty iden­ty­cznie jak ma to już miejsce w iPhoneach i iPadach jest ogrom­nym minusem. Nokia twierdzi przy tym, że ich pomysł posi­ada dodatkowo więk­szą ilość bardzo istot­nych zalet tech­nicznych. Motorola i RIM zdają się być zgodni z Nokią w tej sprawie. Apple ma jed­nak w zanadrzu asy w rękawie, jed­nym z nich jest popar­cie pomysłu Apple’a przez więk­szość  Europe­js­kich Insty­tutów Norm Teleko­mu­nika­cyjnych, pon­adto Apple zare­je­strowało niedawno sześć różnych europe­js­kich firm pozwala­ją­cym mu zdobyć więk­szość głosów w w Europe­jskim Insty­tu­cie Standaryza­cji i Teleko­mu­nikacji, insty­tucji reg­u­lu­jącej rozwiąza­nia takie jak karty SIM wyko­rzysty­wane w urządzeni­ach mobilnych.

Pewne jest, że w niedługim cza­sie może wyniknąć z tego niewielka wojna pomiędzy najwięk­szymi pro­du­cen­tami sprzętu mobil­nego. Pytanie czy te kilka milimetrów robi tak ogromną różnicę przy pro­jek­towa­niu urządzenia? Oso­biś­cie skupił bym się nad stworze­niem czegoś zupełnie nowego niżeli pom­niejsza­niu plas­tiku dookoła właś­ci­wej karty.

Via

 

Ciekawe? Podziel się!