Nie raz pisal­iśmy o plotkach doty­czą­cych niezwykle pop­u­larnej aplikacji dla sys­temu iOS która niebawem zostanie udostęp­niona wszys­tkim użytkown­ikom Androida. Twórcy aplikacji w spec­jal­nym wywiadzie przed­staw­ili kilka ciekawych faktów. 

Pod­czas corocznej kon­fer­encji SXSW w Austin w Tek­sasie, Kevin Sys­trom i Mike Krieger, twórcy aplikacji Insta­gram, długo oczeki­wanej przez użytkown­ików Androida pod­czas wywiadu z TechCrunch, poin­for­mowali, że wer­sja dla sys­temu Android nade­jdzie już niebawem. Nie określili niestety konkret­nej daty pre­miery aplikacji, pewne jest jed­nak, że czas oczeki­wa­nia na pre­mierę nie będzie długi.

Kevin Sys­trom krótko przed­stawił aplikację uru­chom­iną na jego Galaxy Nex­susie i stwierdził, że “inta­gram jest jedną z najbardziej niezwykłych aplikacji dla Androida którą kiedykol­wiek zobaczy­cie, w pewnym sen­sie, jest nawet lep­sza od wer­sji dla iPhone’a”, słowa te bardzo kojarzą mi się z prezen­tac­jami pro­duk­tów przez Stive Jobsa oraz cyklu reklam “One more thing”.

Aplikacja jest obec­nie w fazie zamknię­tych testów beta. Sys­trom i Krieger ujawnili również, że Insta­gram ma obec­nie ponad 27 mil­ionów zare­je­strowanych użytkown­ików, jest to liczba prawie dwukrot­nie więk­sza od tej, którą podano w grud­niu 2011 roku.

Via

 

 

Ciekawe? Podziel się!