Win­dows Mobile to niegdyś naprawdę pop­u­larny sys­tem będący kwin­tes­encją prawdzi­wego smart­fona. Od dłuższego czasu dostępna jest jego nowa wer­sja pod postacią Win­dows Phone przez którą Mar­ket­place dla wszys­t­kich urządzeń z sys­te­mem Win­dows Mobile zostanie niedługo zamknięty. 

Obecni użytkown­icy Win­dows Mobile powinni wiedzieć że Mar­ket­place  zostanie zamknięty 9 maja. Co za tym idzie, po tym dniu żaden z użytkown­ików Win­dows Mobile nie będzie mógł pobrać lub zak­tu­al­i­zować aplikacje.

Wszys­tko to, co zostało zain­stalowane wcześniej ze sklepu będzie nadal dzi­ałało, ale jeśli zdarzy ci się zre­se­tować tele­fon, stracisz swoje aplikacje. Jedyną opcją na ponowną ich insta­lacje będzie pobranie ich bezpośred­nio z poziomu kom­put­era i zain­stalowanie poprzez kabel USB.

Przy obec­nym dostępie sze­rok­iej gamy tanich smart­fonów z ogrom­nymi możli­woś­ci­ami jestem zdzi­wiony, że nadal zna­j­dują się na rynku osoby, które kupują uży­wane urządzenia z Win­dows Mobile i korzys­tają z nich. Zamknię­cie sklepu, brak aktu­al­iza­cji dla aplikacji takich jak Opera Mobile która ogłosiła brak prac nad wer­sją dla Win­dows Mobile już jakiś rok temu powodują że plat­forma ta, powinna już dawno ode­jść na emeryturę .

Zabi­janie sklep z aplikacji w sys­temie oper­a­cyjnym oznacza tak na prawdę koniec sys­temu operacyjnego.

Ciekawe? Podziel się!