Po ogrom­nej licz­bie negaty­wnych opinii na temat Android­owego sklepu od Google, w końcu doczekaliśmy się kroku w stronę ujed­no­lice­nia Google Music, Google Video, Books oraz innych usług dostęp­nych jedynie z poziomu Android Marketu.

Nowy Android Mar­ket nazwany Google Play podąża w stronę inte­gracji z chmurą podob­nie jak ma to już miejsce w App­Store od Apple. Mianowicie, aplikacja, książka czy piosenka zaku­pi­ona na tele­fonie komórkowym automaty­cznie pobrana zostanie na innym urządze­niu tego samego właś­ci­ciela. Ułatwia to bardzo sprawę syn­chro­niza­cji, wszys­tkie nasze świeże aplikacje będą dostępne i gotowe do pracy dla nas od momentu odblokowa­nia urządzenia.

Prze­jś­cie z Android Mar­ketu do Google Play dla urządzeń z sys­te­mem Android 2.2 lub nowszych nastąpi za pomocą aktu­al­iza­cji dla aplikacji Android Mar­ketu. Ułatwi to w znacznym stop­niu prze­jś­cie pomiędzy plat­for­mami dla wielu użytkown­ików i poz­woli Google na szyb­sze wdroże­nie swoich planów w życie.

Google twierdzi, że Google Play jest w stanie zapisać w chmurze aż 20000 zaku­pi­onych utworów. Liczba aplikacji oraz filmów rośnie z min­uty na min­utę. Cała ta sytu­acja ukazuje, jak mocno Google stara się dążyć do glob­al­nej dom­i­nacji na rynku.

Uru­chomie­nie Google Play wiąże się również z ogromną iloś­cią prze­cen świet­nych aplikacji. Macie więc okazję do nadro­bi­enia zaległości. Niestety, pre­miera Google Play na początkowym etapie odbędzie się jedynie w Stanach Zjed­noc­zonych , pod­czas gdy reszta świata będzie musi­ała nieco poczekać i jedynie przyglą­dać się z zazdrości.

Ciekawe? Podziel się!