Kole­jne wycieki w prze­ciągu kilku dni mówiące oraz przed­staw­ia­jące inter­fejs użytkown­ika , tym razem doty­czące zupełnie innego sys­temu oper­a­cyjnego. Pora na nad­chodzący Black­Berry 10 OS od RIM, firmy która całkiem niedawno wkroczył na pol­ski rynek. 

Strona inter­ne­towa CrackBerry.com uzyskała dostęp do e-maila prosto od  RIM, w którym zawarte zostały zdję­cia przed­staw­ia­jące nowy inter­fejs ich następ­nej gen­er­acji sys­temu oper­a­cyjnego Black­Berry 10. Sprzęt ukazany na poniższych zdję­ci­ach może być obec­nym już na rynku od dłuższego czasu mod­elem 9860 ale sys­tem jest defin­i­ty­wnie nowszy.

Na zdję­ci­ach widać duże widżety swoimi ksz­tał­tami oraz wyko­naniem przy­pom­i­na­jące kafelki z sys­temu Win­dows Phone 7. Z pewnoś­cią będą to inter­ak­ty­wne wid­gety dzięki którym będziemy mogli sterować takimi funkc­jami jak muzyka oraz wyświ­etlić infor­ma­cje takie jak pogoda, infor­ma­cje o połączeni­ach czy okładki odt­warzanego albumu. Ist­nieje również nowy pasek na dole mocno przy­pom­i­na­jący pasek znany z Sym­biana Belle Nokii.

Dalej mamy szu­fladę aplikacji. Patrząc na zdję­cie trudno powiedzieć w którą stronę się przewija Nie widać również karty w górnej części szu­flady tak jak ma to miejsce w obec­nej wer­sji sys­temu, więc być może RIM postąpił podob­nie jak twórcy inter­fe­jsu MeeGo dla Noki N9 i stworzył jedną, długą listę z aplikac­jami. Widz­imy nowe ikony, a także folder, w którym umieszc­zono ikony. Puki co niewiadoma pozostaje infor­ma­cja jak wywołać tę szu­fladę aplikacji z ekranu głównego.

Mamy również obraz prosto z ekranu połączenia tele­fon­icznego pokazu­jącego duże zdję­cie dzwoniącego na górze i duże przy­ciski dotykowe, w tym jeden przez­nac­zony dla połączeń wideo.

Oso­biś­cie mam nieod­parte wraże­nie że RIM mocno zap­a­trzył się w sys­temy wyko­rzysty­wane przez Nokie wycią­ga­jąc z nich najlep­sze ele­menty i tworząc własne na ich wzór. Może to oznaczać że nowy Balck Berry OS będzie jed­nym z lep­szych wiz­ual­nie sys­temów co w obec­nej gen­er­acji dostęp­nych nakładek na inter­fe­jsy jest kwestią gustu niż uza­sad­nionego wyboru.

Ciekawe? Podziel się!