Nokia N8 statyw

Jakiś czas temu potrze­bowałem do swo­jej Nokii N8 statywu. Wybór padł na jeden z mod­eli dostęp­nych na aukcji inter­ne­towej. Statyw ten nadaje się do więk­szości nowoczes­nych smart­fonów i z pewnoś­cią nie jest on ogranic­zony tylko do mod­eli fińskiego pro­du­centa. Oto kilka moich prze­myśleń doty­czą­cych tego właśnie statywu – zapraszam do dal­szej części wpisu.

Statyw zakupiłem na aukcji w cenie ok. 35zł (wraz z przesyłką). Jest to nieo­ry­gi­nalne akce­so­rium dostępne dla wielu mod­eli Nokii, w tym: Nokia N8, Nokia N9, Nokia Lumia 800. Pode­jrze­wam, że także więk­szość mod­eli iPhone’a (a już z pewnoś­cią: iPhone 4 i iPhone 4S) przys­tosowana jest do tego gadżetu.

Nokia N8 statyw

Statyw zakupiłem z myślą by lep­iej wyko­rzys­tać możli­wości foto – video Nokii N8. Niestety po kilku próbach byłem zmus­zony odłożyć go w kąt. Dlaczego? Statyw posi­ada krótkie nóżki, które po rozłoże­niu nie dają odpowied­niej sta­bil­ności dla naszego mobil­nego urządzenia, co skutkować będzie zazwyczaj wywrotką całego statywu wraz z smart­fonem. Dodatkowym minusem jest konieczność pracy na ekranie mojej Nokii w przy­padku robi­enia zdjęć czy nagry­wa­nia video, co także nie sprzyja sta­bil­ności całej konstrukcji.

Zobacz także: iPhone jak prawdziwy aparat

Pod­sumowu­jąc – jeśli szuka­cie porząd­nego sto­jaka – statywu do swo­jego smart­fona pro­ponuje zaopa­trzyć się w coś podob­nego do typowych staty­wów fotograficznych – porząd­nie wyko­nanych, sta­bil­nych i zapew­ni­a­ją­cych odpowiedni kom­fort pracy, choć takich jeszcze nie widzi­ałem. Wyjątkiem może być statyw w wer­sji cheap and easy, który zobaczyć może­cie na jed­nym ze zdjęć poniżej.

A jakie są Wasze doświad­czenia i sposoby na lep­sze robi­e­nie zdjęć, nagry­wanie video z poziomu smartfona?

Via

Ciekawe? Podziel się!