Jak wiadomo o gus­tach się nie roz­mawia ale bywają wyjątki. Tym razem chci­ałbym Was zaprosić do roz­mowy na temat ide­al­nych urządzeń mobil­nych – jakie powinny być, co powinny mieć i jak powinny wyglą­dać? Gorąco zapraszam do rozmowy!

Często pytają mnie zna­jomi, jaki smart­fone mogę im pole­cić? – zazwyczaj podają dwa, trzy mod­ele dostępne w ofer­cie oper­a­tora po atrak­cyjnej cenie. Już na tym kroku ich wybór uza­leżniony jest od dostęp­ności danego urządzenia w ofer­cie oper­a­tora oraz od ceny, za jaką może nabyć słuchawkę u tego oper­a­tora. Następ­nie wybór podyk­towany jest kilkoma kwes­t­i­ami i wtedy pojawia się duży znak zapy­ta­nia – co wybrać?

Zobacz także: Sym­bian Anna — podziel się swoimi wraże­ni­ami [dyskusja]

Dla jed­nych ważna jest długa żywot­ność baterii – może to archaizm ale nawet sieć Play reklam­owała ostat­nio Nokię E52, jako komórkę o wydłużonym cza­sie pracy. Dla znaw­ców tem­atu wyz­nacznikiem zazwyczaj jest sys­tem oper­a­cyjny – co lep­sze: Android, iOS, Sym­bian czy też inny OS? Dla innych ważnym czyn­nikiem może być specy­fikacja tech­niczna – dobry pro­ce­sor o szy­bkim tak­towa­niu, zas­tosowanie najnowszych tech­nologii? Zawsze chyba patrzymy na to, jak nasz przyszły tele­fon będzie wyglą­dać, jak trzyma się w ręce i jak jest wykończony.

Chci­ałbym poz­nać jakie są Wasze wyz­naczniki ide­al­nego smart­fona – co powinien mieć, jak wyglą­dać i co decy­duje o tym, że wybral­iś­cie taką a nie inną słuchawkę? Liczę na Wasze komen­tarze i zabra­niu głosu w sprawie :)

Ciekawe? Podziel się!