Symbian Anna ikony

Wczo­raj miała miejsce aktu­al­iza­cja sys­temu Sym­bian Anna na smart­fonach Nokia N8, E7, C7, C6-01. Ciekaw jestem jakie są Wasze odczu­cia na temat tej aktu­al­iza­cji — co Wam się podoba, czego nie lubi­cie i czego oczeki­wal­iś­cie po tej aktu­al­iza­cji, a nie zostało wprowad­zone. Mam nadzieję, że wspól­nie będziemy w stanie rozwiązać Wasze prob­lemy i podzielić się wraże­ni­ami. W dal­szej części wpisu postaram się opisać swoje odczu­cie doty­czące korzys­ta­nia z sys­temu Sym­bian Anna, nie zabraknie także Anni, która opowie Nam, co ciekawego zna­jdziemy w nowym OS’ie Nokii. Zapraszam do czy­ta­nia i gorąco zachę­cam do komentowania.

Swoje pier­wsze doświad­cze­nie z sys­te­mem Sym­bian Anna nabyłem przy okazji testowa­nia Nokii X7. Można to określić, jako prze­si­adkę do lep­iej wyposażonego samo­chodu — sami wiecie — skóra, 3-strefowa klima i ide­alne nagłośnie­nie. Gdy w późniejszym cza­sie przyszło mi prze­siąść się z powrotem na sys­tem Symbian^3, który doty­chczas był obecny na czterech smart­fonach Nokii (N8, E7, C7, C6-01) poczułem, że to nie jest już ten sam Sym­bian. Dlat­ego też wczo­ra­jsza aktu­al­iza­cja sys­temu nie była dla mnie wielką zmi­aną, ale z pewnoś­cią była to zmi­ana na coś lepszego.

Niewąt­pli­wie spodobał mi się nowy design Anny — ciekawe, okrągłe ikony to duży plus tej aktu­al­iza­cji. Wiem, wiem — to tylko naparstek tego, co przynosi ta aktu­al­iza­cja i pewno jedno z mniej ważnych rozwiązań dla inżynierów Nokii — mnie jed­nak cieszy :) Co do przeglą­darki inter­ne­towej, która z takim splen­dorem jest reklam­owana przez Nokię — wybacz­cie, ale tak się przyzwycza­iłem do Opery, że nie mam jakoś ochoty na testy wbu­dowanej przeglą­darki. W moim odczu­ciu, to zawsze było spore niedo­ciąg­nię­cie ze strony Nokii. Kole­jna sprawa to możli­wość dodawa­nia notatek do kalen­darza bezpośred­nio z widok­iem na cały miesiąc — funkcja, która niewąt­pli­wie zachęca Nas do doda­nia wydarzenia i sprawia, że kalen­darz nie tylko staje się funkcjon­alny ale także staje się on ważną częś­cią telefonu.

To tylko kilka reflek­sji, które nasunęły mi się w związku z aktu­al­iza­cją Sym­bian Anna na mojej Nokii N8. Mam nadzieję, że w trak­cie naszej wspól­nej roz­mowy będę mógł opowiedzieć o kole­jnych nowych rozwiąza­ni­ach, które przyniosła Anna.

Tym­cza­sem zapraszam Was do obe­jrzenia krót­kich filmików video, na których przysłowiowa Ania z dużym pod­niece­niem opowiada o najnowszej aktu­al­iza­cji. Podoba mi się ten moment na kilka sekund przed końcem filmików — pow­staje taka niezręczna cisza w której Ania nie wie co ma ze sobą zrobić :)

Zachę­cam do pod­ję­cia dyskusji — liczę na Wasze komen­tarze i zaangażowanie.

Ciekawe? Podziel się!