Winodws Phone Marketplace

Wirtu­alny sklep z aplikac­jami dla tele­fonów z sys­te­mem WPWin­dows Phone Mar­ket­place świę­tuje właśnie przekrocze­nie progu 20 tysięcy aplikacji, które zna­j­dują się w sklepie. Spec­jal­iści określają rozwój sklepu bardzo pozy­ty­wnie i czekają na jeszcze szyb­szy wzrost pop­u­larności całej plat­formy. Zobaczmy, jak wyglą­dają statystyki sklepu?

Zobacz także: Win­dows Phone Mango — czy będzie szy­b­ciej i łatwiej niż u konkurencji?

W ciągu ostat­nich dwóch tygodni (14.05 – 28.05) w sklepie Win­dows Phone Mar­ket­place wylą­dowało 2836 nowych aplikacji. Wśród całego zbioru aplikacji w Mar­ket­place najwięk­szą część zaj­muje kat­e­go­ria gier – 18%, drugą pozy­cje zaj­mują książki, nato­mi­ast trze­cią – rozry­wka oraz narzędzia.

74% aplikacji w Win­dows Phone Mar­ket­place obsługi­wanych jest w języku ang­iel­skim. 9% aplikacji dostęp­nych jest po fran­cusku, pozostałe: 8% — niemiecki, 5% — hisz­pański, 4% — włoski.

Pole­cam: Win­dows Phone 7 Mango na żywo

Jeśli chodzi o podział na aplikacje płatne i dar­mowe to 46% aplikacji należy do pozy­cji bezpłat­nych, 32% to aplikacje płatne a 21% to pozy­cje płatne z możli­woś­cią przetestowa­nia (trial). Doty­chczas na plat­formie Win­dows Phone Mar­ket­place zaak­cep­towane zostały aplikacje od 6222 developerów.

Niewąt­pli­wie cieszy fakt stałego rozras­ta­nia się sklepu WP Mar­ket­place oraz urządzeń z tym sys­te­mem. Warto jed­nak zauważyć, że Win­dows Phone, jako sys­tem oper­a­cyjny nadal jest sys­te­mem nis­zowym i małopop­u­larny. Możliwe, że aktu­al­iza­cja WP7 do wer­sji Mango przyniesie więk­szą pop­u­laryza­cję sys­temu i już za rok, może dwa będzie ona mogła cieszyć się sukce­sem 500 000 aplikacji w swoim sklepie – tak, jak App Store.

Via

Ciekawe? Podziel się!