Windows Phone Mango

Win­dows Phone Mango to sys­tem oper­a­cyjny, który już jesienią tego roku ma zade­bi­u­tować na pier­wszych urządzeni­ach. Microsoft stara się wypro­mować swój zak­tu­al­i­zowany OS, dlat­ego też wczo­raj równole­gle z kon­fer­encją w USA, w Warsza­wie odbyła się kam­er­alny event doty­czący sys­temu Win­dows Phone Mango. Możli­wość oso­bis­tego uczest­niczenia w tej kon­fer­encji poz­woliła mi nabyć tę cenną wiedzę i zobaczyć, jak dzi­ała wer­sja beta sys­temu na żywo – oto moje wrażenia.

Zobacz także: Win­dows Phone 7 Mango na żywo

Cała kon­fer­encja podzielona była na trzy pan­ele, które prowadzili pra­cown­icy Microsoftu. Nie zabrakło tutaj słów wstępu, czyli kilka słów o tym, jaka jest misja marki Microsoft i co dla nich znaczy sys­tem Win­dows Phone i jak bardzo zależy im na wypro­mowa­niu go na rynkach takich, jak Pol­ska. Tutaj należy się małe wtrące­nie, że mocna pro­mocja sys­temu w Polsce będzie nie­u­nikniona – Pol­ska to kraj, w którym nadal 40%rynku ma Nokia, a jak wiemy już wkrótce będziemy mogli zobaczyć pier­wsze Nokie z sys­te­mem Win­dows Phone 7.

Nokia Windows Phone

Jako pier­wsza głos w kon­fer­encji zabrała Anna Karolewska, która jest Dyrek­torem dzi­ału Con­sumer & Online w pol­skim Microsof­cie. Następ­nie mikro­fon został przekazany Mar­ius­zowi Jarzębowskiemu – Dyrek­tor Gen­er­alny Microsoft Pol­ska. Te dwie pier­wsze osoby opowiadały o strate­gii firmy oraz o wizji i wprowadze­niu Mango na rynek.

Pole­cam: Czy Microsoft chce kupić Nokie?

Duga część kon­fer­encji doty­czyła bardziej prak­ty­cznego rozwinię­cia czym będzie sys­tem Win­dows Phone Mango. Rozpoczęła Ewelina Bag­ińska z Microsoft’u, która zaprezen­towała jak wygląda sys­tem, opowiedzi­ała o pod­sta­wowych zmi­anach i innowa­cyjnych rozwiąza­ni­ach, ale o tym w dal­szej części. Ostatni panel doty­czył aplikacji i przez­nac­zony był bardziej dla devel­op­erów, którzy chcieliby rozpocząć współpracę z Microsoftem i pub­likować swoje aplikacje w Win­dows Mar­ket­place. Za tę część odpowiedzialny był Bartłomiej Zass – Devel­oper Trainer w dziale Devel­oper & Plat­form Group pol­skiego odd­zi­ału Microsoft.

Co nowego zobaczymy w sys­temie Win­dows Phone Mango?

Łatwiejsza komu­nikacja

Użytkown­icy współczes­nych smart­fonów często skarżą się, że ich obsługa nas­tręcza im wielu kłopotów, ponieważ dotar­cie do konkret­nej infor­ma­cji wiąże się z wyko­naniem kilku kroków Wynika to z architek­tury tych urządzeń, która jest skon­cen­trowana na aplikac­jach, a nie na użytkown­iku. Mango pod­chodzi do urządzenia z per­spek­tywy użytkown­ika i orga­nizuje infor­ma­cje wokół osoby lub grupy, z którą się kon­tak­tu­jemy, a nie aplikacji, z której korzystamy:

 • Kon­wer­sacje. Od teraz możliwe jest swo­bodne przełączanie się między wiado­moś­ci­ami tek­stowymi, cza­tem na Face­booku, a także wiado­moś­ci­ami błyskaw­icznymi (IM) Win­dows Live Mes­sen­gera w ramach tej samej kon­wer­sacji nieza­leżnie od miejsca, w którym prze­by­wamy oraz osoby, z którą prowadz­imy rozmowę.
 • Grupy kon­tak­tów. Użytkown­icy mogą grupować zna­jomych wedle włas­nych upodobań i dzięki temu fil­trować infor­ma­cje przy­chodzące z róznych źródeł (połączenia głosowe, wiado­mości SMS, email, ser­wisy społecznoś­ciowe). Ułatwie­niem jest także możli­wość przyp­ię­cia takiej grupy do ekranu star­towego w postaci ani­mowanych, stale aktu­al­izu­ją­cych się kafelków, co pozwala na komu­nikację dwus­tronną z wieloma osobami jednocześnie.
 • Inte­gracja z sieci­ami społecznoś­ciowymi. Ser­wisy takie jak Twit­ter i LinkedIn są zin­te­growane z poszczegól­nymi kon­tak­tami. Tele­fon obsługuje pop­u­larne check-iny w ser­wisie Face­book, pozwala na tagowanie zdjęć poprzez mech­a­nizm „wykry­wa­nia” zna­jomych twarzy dzięki czemu szy­bko opub­liku­jemy infor­ma­cje, z którymi chcemy sie podzielić w grupie znajomych.
 • Połąc­zone skrzynki. Przeglą­danie poczty z różnych adresów email bywa uciążliwe. Teraz można je podłączyć do jed­nej skrzynki o dowol­nej nazwie. Kon­wer­sacje będą w niej uporząd­kowane w taki sposób, aby łatwo kon­trolować najnowsze wiado­mości pochodzące z różnych źródeł.
 • Głosowa obsługa wiado­mości tek­stowych. Wbu­dowane funkcje zamieni­a­jące tekst na głos i głos na tekst pozwalają wysyłać wiado­mości SMS lub cza­tować bez uży­cia rąk.

Inteligent­niejsze pode­jś­cie do aplikacji

Dzięki Win­dows Phone i aktu­al­iza­cji Mango zmienia się sposób myśle­nia o aplikac­jach. Użyteczność aplikacji jest dziś mier­zona tym, co można zro­bić w ich obrę­bie, jed­nak prawdziwy potenc­jał tkwi w możli­wości ich zin­te­growa­nia bezpośred­nio z głównymi funkc­jami tele­fonu. Mango nie tylko ułatwia dodawanie powiadomień z aplikacji wprost na ekranie star­towym, ale sprawia także, że aplikacje pojaw­iają się w wynikach wyszuki­wa­nia oraz w hubach, które wyko­rzys­tuje Win­dows Phone. Dzięki temu zwięk­szy się szansa, że użyteczna aplikacja będzie we właś­ci­wym miejscu, gdy aku­rat będzie potrzebna.

 • App Con­nect. Dzięki połącze­niu aplikacji z wynikami wyszuki­wa­nia oraz pogłę­bi­e­niu ich inte­gracji z hubami takimi jak Muzyka, Wideo, Gry oraz Zdję­cia, aplikacje akty­wują się dokład­nie wtedy, gdy tego chcemy. App Con­nect współpracuje z usługą Mar­ket­place, w której jest już ponad 17 tysięcy aplikacji, dzięki czemu wyniki zaw­ier­ają zarówno aplikacje już zain­stalowane na tele­fonie, jak i sug­estie nowych aplikacji do pobrania.
 • Ulep­szone kafle. Dostęp do aktu­al­nych infor­ma­cji pochodzą­cych z różnych aplikacji jest teraz możliwy z poziomu ekranu star­towego tele­fonu. Kafle są teraz więk­sze, bardziej dynam­iczne i zaw­ier­ają więcej danych.
 • Wielozadan­iowość. Mango pozwala na szy­bkie przełączanie się między aplikac­jami i uruchami­anie ich w tle, przy jed­noczes­nej oszczęd­ności baterii i wyda­jności telefonu.

Zobacz także: Współpraca Nokii i Microsoftu przypieczętowana

Wsze­chobecny Internet

Kom­for­towe korzys­tanie z Inter­netu to jedno z najważniejszych wyma­gań staw­ianych przez użytkown­ików współczes­nych smart­fonów. Ekrany są więk­sze oraz lep­sze jakoś­ciowo, a pro­ce­sory szyb­sze. Stąd użytkown­icy oczekują, ze tele­fon będzie miał podobne możli­wości jak kom­puter czy , note­book. Dlat­ego do przeglą­da­nia Inter­netu w Mango służy Inter­net Explorer 9, najnowsza przeglą­darka firmy Microsoft. Mango jed­nak idzie dalej, łącząc siłę sieci z unikalnymi funkc­jami tele­fonu, takimi jak wiedza o lokaliza­cji, kam­era i dostęp do aplikacji. Dzięki temu użytkownik zyskuje nowe spo­jrze­nie na sieć, bardziej zlokali­zowane, dopa­sowane do potrzeb i dające wskazówki do działania.

 • Inter­net Explorer 9. Możli­wości przeglą­darki znanej z kom­put­erów plus obsługa HTML5 i sprzę­towo akcelerowana grafika.
 • Lokalny skaut. Przed­stawia lokalne wyniki wyszuki­wa­nia z wyszuki­warki Bing i rekomen­duje pob­liskie restau­racje, sklepy czy akty­wności w postaci podręcznego przewodnika.
 • Bing w Win­dows Phone. Więcej sposobów na przeszuki­wanie sieci, w tym nowe funkcje Bing Vision, Bing Audio i obsługa głosowa, pozwalają łatwiej odkry­wać i decy­dować która infor­ma­cja jest przydatna.
 • Szy­bkie fakty. Szuka­jąc pro­duktu, filmu, wydarzenia lub miejsca, użytkownik może zobaczyć krótkie pod­sumowanie istot­nych infor­ma­cji ich doty­czą­cych, w tym pow­iązane z nimi aplikacje.

Pod­sumowanie

Niewąt­pli­wie cieszy pełna inte­gracja z por­ta­lami społecznoś­ciowymi – skoro są już twor­zone dedykowane smart­fony do obsługi społeczności, to nie może tego zabraknąć w nowoczes­nym OS’ie. Sama kon­fer­encja zro­biła na mnie pozy­ty­wne wraże­nie, choć nie można nie wspom­nieć o dwóch sprawach, które odbiją się sze­rokim echem. Chodzi o to, że obecne słuchawki z sys­te­mem Win­dows Phone 7 nie dostaną aktu­al­iza­cji do pol­skiej wer­sji Mango – obsługa tele­fonu w doty­chcza­sowym języku. Drugi minus to sys­tem płat­ności za aplikacje w wirtu­al­nym sklepie Win­dows Mar­ket­place, który przewiduje płat­ności tylko kar­tami kredy­towymi. Jak dobrze wiemy, powszech­nie stosowany staje się stan­dard dolicza­nia cen za aplikacje do rachunku za tele­fon od oper­a­tora – w tym przy­padku nie będzie takiej możli­wości. Jest to moim zdaniem trochę dzi­wne rozwiązanie, z racji na tar­get, który zazwyczaj korzys­tają z aplikacji – głównie ludzie młodzi, którzy często nie posi­adają włas­nej karty kredytowej.

Mango Event, który odbył się 24 maja był tylko zapowiedzią, tego co czeka Nas na jesień i z pewnoś­cią jeszcze nie raz usłyszymy o mniej lub bardziej ofic­jal­nych nowinkach doty­czą­cych tego sys­temu. Pol­ska wer­sja Mango Event prze­biegła bardzo miło i w sym­pa­ty­cznym gronie. Za orga­ni­za­cję imprezy była odpowiedzialna firma Ciszewski PR, której klien­tem jest Microsoft.

Ciekawe? Podziel się!