Nokia Microsoft wspolpraca

Współpraca dwóch wiel­kich firm – Nokia i Microsoft została ofic­jal­nie przy­p­ieczę­towana. Porozu­mie­nie określa dokład­nie na czym będzie pole­gała współpraca oraz za co będzie odpowiedzialna każda z firm. Zapraszam do ciekawej lek­tury infor­ma­cji prasowej.

Espoo, Fin­lan­dia i Red­mond, USA — Firmy Nokia (NYSE: NOK) i Microsoft (NASDAQ: MSFT) poin­for­mowały dzisiaj o pod­pisa­niu defin­i­ty­wnego porozu­mienia o part­nerst­wie. Zaowocuje ono nowym, glob­al­nym ekosys­te­mem mobil­nych usług i opro­gramowa­nia, wyko­rzys­tu­ją­cym dopeł­ni­a­jące się zasoby obu pod­miotów. Pod­pisane przed planowanym ter­minem porozu­mie­nie jest zgodne ze wspól­nym oświad­cze­niem przed­staw­ionym 11 lutego br.

Oprócz uzgod­nienia warunków part­nerstwa, w tym wkładu obu firm w rozwój nowego ekosys­temu, Nokia i Microsoft poin­for­mowały również o znaczą­cych postę­pach w opra­cowywa­niu pier­wszych pro­duk­tów Nokia z sys­te­mem Win­dows Phone. Obie firmy przy­go­towują ofertę nowych urządzeń marki Nokia, a w pra­cach tych uczest­niczą już setki pra­cown­ików. Firma Nokia rozpoczęła już także przenosze­nie najważniejszych aplikacji i usług na plat­formę Win­dows Phone i wraz z part­nerem zaprasza do współpracy zewnętrznych twór­ców aplikacji.

Naw­iąza­l­iśmy part­ner­ską współpracę na najwyższym poziomie, która jest korzystna dla obu stron” — powiedział Stephen Elop, Pres­i­dent  i CEO firmy Nokia Cor­po­ra­tion. „Pod­stawą naszego part­nerstwa są dopeł­ni­a­jące się zasoby oraz konkuren­cyjność wspól­nej oferty”.

Nasze porozu­mie­nie jest korzystne dla branży” — powiedział Steve Ballmer, CEO firmy Microsoft. „Nokia i Microsoft mogą wspól­nie przyspieszyć innowa­cyjność i zapewnić kon­sumen­tom oraz part­nerom lep­sze warunki uczest­nictwa w sukce­sach naszego ekosystemu”.

Struk­tura part­ner­skiej współpracy opiera się na czterech ogól­nych obszarach:

1. Połącze­nie dopeł­ni­a­ją­cych się zasobów, dzięki którym part­nerstwo to jest naprawdę wyjątkowe:

- Nokia wniesie do ekosys­temu Win­dows Phone usługi map, naw­igacji i niek­tóre usługi związane z lokaliza­cją. Nokia będzie tworzyć innowa­cyjne rozwiąza­nia na plat­formie Win­dows Phone w takich obszarach, jak fotografia i wideo, ofer­u­jąc swoje doświad­cze­nie w dziedzinie pro­jek­towa­nia sprzę­towego i obsługi językowej. Nokia będzie także sprzy­jać roz­wo­jowi plat­formy Win­dows Phone. Microsoft udostępni usługi wyszuki­wa­nia Bing w asorty­men­cie urządzeń Nokia, a także wniesie swoje doświad­cze­nie w dziedzinie aplikacji użytkowych, reklam, gier, mediów społecznoś­ciowych i innych usług. Połącze­nie naw­igacji z rekla­mami oraz wyszuki­waniem umożliwi zwięk­sze­nie korzyści finan­sowych płyną­cych z zasobów naw­iga­cyjnych firmy Nokia oraz uzyski­wanie przy­chodów z nowych form reklam. Sens jest inny – mon­e­ti­za­tion to jest raczej zara­bi­e­nie na asse­tacj a nie ich wykorzystania

- Firmy będą wspól­nie zapraszać do współpracy twór­ców opro­gramowa­nia oraz pozyski­wać aplikacje. Umożliwi to tworze­nie nowych aplikacji lokalnych i glob­al­nych, a rejes­tracja twór­ców opro­gramowa­nia na plat­formę Win­dows Phone będzie bezpłatna dla wszys­t­kich twór­ców aplikacji firmy Nokia.

- Zostanie otwarty nowy, glob­alny sklep z aplikac­jami marki Nokia, który będzie wyko­rzysty­wać infra­struk­turę Win­dows Mar­ket­place. Twórcy będą mogli pub­likować i dys­try­buować aplikacje za pośred­nictwem poje­dynczego por­talu, docier­a­jąc do setek mil­ionów kon­sumen­tów korzys­ta­ją­cych z urządzeń z opro­gramowaniem Win­dows Phone, Sym­bian i Series 40.

- Nokia wniesie do ekosys­temu Win­dows Phone swoje doświad­cze­nie w dziedzinie rozliczeń na fak­turze oper­a­tora — pod­pisane umowy z 112 oper­a­torami na 36 rynkach.

2. Microsoft będzie otrzymy­wać od firmy Nokia tantiemy za plat­formę Win­dows Phone zain­stalowaną w każdym urządze­niu, począwszy od momentu sprzedaży pier­wszych pro­duk­tów firmy Nokia z sys­te­mem Win­dows Phone. Opłaty te są konkuren­cyjne i odzwier­cied­lają spodziewaną wysoką sprzedaż urządzeń firmy Nokia, a także różne inne aspekty związane z pra­cami tech­nicznymi prowad­zonymi przez obie firmy. Dzięki udostęp­nie­niu przez Microsoft plat­formy Win­dows Phone firma Nokia będzie mogła znacząco zmniejszyć wydatki operacyjne.

3. W uzna­niu wyjątkowego charak­teru porozu­mienia pomiędzy fir­mami Nokia i Microsoft oraz jej wkładu w to part­nerstwo, Nokia będzie otrzymy­wać płat­ności lic­zone w mil­iar­dach dolarów.

4. W porozu­mie­niu tym uznaje się wartość włas­ności intelek­tu­al­nej i wprowadza mech­a­nizmy wymi­any praw do włas­ności intelek­tu­al­nej. Na mocy porozu­mienia Nokia uzyska znaczące opłaty.

Ponieważ defin­i­ty­wne porozu­mie­nie zostało już pod­pisane, obie firmy rozpoczną roz­mowy z oper­a­torami, twór­cami aplikacji i innymi part­nerami, aby uświadomić przed­staw­icielom branży korzyści wynika­jące z przys­tąpi­enia do nowego ekosys­temu. Jed­nocześnie będą kon­tyn­uowane prace nad pro­duk­tami Nokia na plat­formę Win­dows Phone w celu zapewnienia dostaw urządzeń w roku 2012. Skala wza­jem­nego zaan­gażowa­nia obu firm jest znacząca i zgodna z intencją stworzenia nowego ekosys­temu opartego na dłu­goter­mi­nowym part­nerst­wie strategicznym.

Krótkie pod­sumowanie

Z powyższej infor­ma­cji pra­sowej wynika, że sys­tem Win­dows Phone powinien być przys­tosowany do potrzeb użytkown­ików tele­fonów Nokia już niebawem. Finowie mają do niego wnieść Ovi Maps, nato­mi­ast Microsoft całą infra­struk­turę Win­dows Phone OS oraz wyszuki­warkę Bing.

Nowoś­cią ma być nowy wirtu­alny sklep z aplikac­jami marki Nokia, który łączyć w sobie będzie możli­wość dostępu do trzech plat­form: Win­dows Phone, Sym­bian oraz Series 40. Wszelkie płat­ności pozostaną w gestii Nokii, która zapew­nia możli­wość rozlicza­nia się z oper­a­torami – tak, jak jest to w tej chwili.

Pon­adto Nokia ma płacić za udostęp­nie­nie sys­temu Win­dow Phone na swoim urządze­niu fir­mie Microsoft. Obie firmy ma łączyć part­nerstwo, a nie konkurencja na czym mają sko­rzys­tać te dwie firmy.

No i na sam koniec mała dygresja – od dziś ofic­jal­nie do słown­ika każdego mani­aka tele­fonów powinno wejść słówko Ekosys­tem, czyli nowy wymiar Win­dows Phone. Sys­tem oper­a­cyjny nie jest już trendy – czas na zmi­any, czas na Nokie i ekosys­tem Win­dows Phone!

Ciekawe? Podziel się!