Bank Millennium iPhone aplikacja Bank Millennium Android aplikacja

Bank Mil­len­nium wypuś­cił aplikację mobilną, która użytkown­ikom tego banku ma pomóc w szy­bkim i bez­piecznym dostępie do ich konta z poziomu tele­fonu komórkowego. Aplikacja była już wcześniej dostępna dla urządzeń z sys­te­mem iOS (iPhone, iPad), teraz została przys­tosowana dla potrzeb użytkown­ików sys­temu Android.

Dołącz do zna­jomych Dailymobile.pl na Facebook’u

Aplikacja ta umożli­wia miedzy innymi:

  • Przeglą­danie listy rachunków bieżą­cych, oszczęd­noś­ciowych, lokat ter­mi­nowych, kart kredy­towych i kredytów,
  • Przeglą­danie szczegółów i his­torii rachunków bieżą­cych, oszczęd­noś­ciowych, lokat ter­mi­nowych oraz kart kredytowych,
  • Dokony­wanie przelewów między włas­nymi rachunkami,
  • Dokony­wanie przelewów kra­jowych (również do odbior­ców zdefin­iowanych w Millenecie),
  • Doład­owywanie tele­fonów komórkowych,
  • Spłatę karty kredytowej,
  • Dokony­wanie poży­czki gotówkowej z karty kredytowej,
  • Zry­wanie lokat,
  • Pobieranie wyciągu łąc­zonego z rachunków.

Aby móc bez­piecznie korzys­tać z mobil­nej aplikacji Banku Mil­len­nium należy poprzedzić ją aktywacją Kanału Bankowości Mobil­nej – cały pro­ces insta­lacji i aktywacji został wytłu­mac­zony na stronie banku.

Aplikację Bank Mil­len­nium możemy pobrać za darmo zarówno z Android Mar­ket, jak i App Store. W przy­padku posi­adaczy tele­fonów z Androi­dem wyma­gana jest wer­sja 1.5 i wyższa tego sys­temu, w przy­padku iOS wyma­gana jest wer­sja opro­gramowa­nia 3.0 i wyższa.

Ciekawe? Podziel się!