Future Smarphone

Najnowsza anal­iza firmy zaj­mu­jącej się badaniem rynku IDC pokazuje praw­dopodobny wzrost udzi­ału różnych plat­form oper­a­cyjnych na świecie. W chwili obec­nej smart­fony z sys­te­mem Win­dows Phone 7 oraz Win­dows Mobile mają ok. 5,5% rynku. W ciągu następ­nych czterech lat zasięg ten ma się zwięk­szyć niemal czterokrot­nie. Jak WP7 wypad­nie na tle innych mobil­nych sys­temów operacyjnych?

Niewąt­pli­wie Win­dows Phone 7 ma być najbardziej dynam­iczną rozwi­ja­jącą się plat­formą w kole­jnych lat­ach. Jej wzrost w ciągu czterech lat sza­cow­any jest na 67%. Co jed­nak ciekawe drugi OS pow­iązany z Nokią – Sym­bian ma stracić w ciągu kole­jnych czterech lat 65% udzi­ałów w rynku, które docelowo mają wynieść zaled­wie 0,2%.

Smartphone market 2015

Swoją pozy­cję stale będzie umac­niał Android, który w 2015 roku ma mieć już 45,4% rynku smart­fonów na świecie. To niewąt­pli­wie świetny wynik, choć należy spo­jrzeć, że nie aż tak dynam­iczny jak w przy­padku sys­temu od Microsoftu.

Prak­ty­cznie bez zmian pozostanie iOS od Apple oraz Black­Berry od RIM. Najwidoczniej rynek jest już nieco znud­zony tymi sys­temami. Należy przyz­nać, że iOS nie prze­chodzi wiel­kich meta­mor­foz, co w dłuższym efek­cie może źle wpłynąć na notowa­nia Apple. Choć z drugiej strony nie sądzę by firma ta mogła w taki sposób pogrze­bać swój sukces.

Pod­sumowu­jąc – pier­wsze miejsce Androida oraz drugie Win­dowsa wśród mobil­nych sys­temów oper­a­cyjnych to z pewnoś­cią niespodzianka w przy­padku „okienka” oraz potwierdze­nie faktu, że Android od Google dzięki temu, że jest to sys­tem otwarty zyskał sobie wielu fanów wśród pro­du­cen­tów, co przekłada się na wyniki w sprzedaży.

Via

Ciekawe? Podziel się!