Windows Phone 7 marketplace

Sys­tem Win­dows Phone 7 choć nadal jest świeżynką na rynku teleko­mu­nika­cyjnym to stale pow­ięk­sza swoją ofertę poprzez dostęp w nowych tele­fonach komórkowych i rozwi­ja­niu dostęp­nych aplikacji. Rynek aplikacji w Win­dows Phone 7 ma się dobrze i rośnie w siłę.

Zobacz także: Info­grafika: Porów­nanie tele­fonów z Win­dows Phone 7

Win­odws Phone 7 to sys­tem oper­a­cyjny, który liczy sobie dopiero 3 miesiące (pier­wszy smart fon z tym OS’em pojawił się na początku października). Powoli przekonuje on kole­jnych użytkown­ików tele­fonów komórkowych do prze­si­adki z Sym­biana od Nokii, iOS od Apple czy Androida od HTC czy Sam­sunga na rzecz Windows’a Phone 7.

Głównym motorem napę­dowym sys­temów oper­a­cyjnych w tele­fonach komórkowych jest dostęp do sze­rok­iej bazy aplikacji. Na tym wzbo­gacił się Apple, na tym zara­bia Nokia. Microsoft nie mógł prze­jść wobec tego obo­jęt­nie – obec­nie rynek aplikacji na sys­tem Win­dows Phone 7 liczy sobie już ponad 6000 aplikacji i rośnie w tem­pie ok. 500 nowych pozy­cji tygod­niowo (w połowie marca powinno być już 10 000 aplikacji).

Pole­cam: Nokia Win­dows Phone 7 w zamyśle pol­s­kich designerów

Jak pokazuje poniższe zestaw­ie­nie – 71% spośród aplikacji na Win­dows Phone 7 należy do pro­gramów płat­nych, przy 29% udziale aplikacji bezpłat­nych. Zde­cy­dowana więk­szość kosz­tuje 0,99$ (ok. 3zł). W zestaw­ie­niu odręb­nych kat­e­gorii królują gry.

Jak myśli­cie czy Win­odws Phone 7 ma szansę na dobre zaist­nieć na rynku smart­fonów?, czy podob­nie jak jego poprzed­nik – Win­odws Mobile, będzie kojar­zony jako mało znane „okienko” dla telefonów?

Windows Phone 7 Marketplace

Via

Ciekawe? Podziel się!