Nokia Bots

O aplikacji Nokia Bots pisałem już wcześniej, przy okazji jej premiery dla telefonów z systemem Symbian S60v5. Dziś pragnę Was zachęcić do skorzystania z usług tej aplikacji na telefonach z systemem Symbian^3 – Nokia N8, C7, C6-01, E7. Do czego służy i jak wiele plusów posiada ten program możecie przeczytać w dalszej części.

Zobacz także: Aplikacje Nokia N8, C7, E7, C6-01: Toshl – zarządzaj swoim budżetem

Nokia Bots to nowa apli­ka­cja dodana jakiś czas temu do Nokia Beta Labs. Umoż­li­wia ona zapla­no­wa­nie i lep­sze sper­so­na­li­zo­wa­nie głów­nego pul­pitu w doty­ko­wych Nokiach. Apli­ka­cja została dopusz­czona do beta testów i posiada 4 różne boty, które z poziomu głów­nego menu same zarzą­dzają naszym tele­fo­nem (pro­fi­lem, alar­mem, skró­tami oraz baterią).Pro­fil Bot

Dzięki jed­nemu klik­nię­ciu będziemy mogli np. usta­wić zmianę pro­filu po waż­nym spo­tka­niu z mil­czą­cego na ogólny, czy też na odwrót – Nokia Bots zmieni go za nas automatycznie.

Alarm Bot

Podob­nie wygląda sprawa z usta­wie­niem budzika – apli­ka­cja może być tak zapro­gra­mo­wana, że pod­czas naszego snu zmie­nia pro­fil na mil­czący, a gdy włą­czy się budzik prze­łą­cza go na pro­fil ogólny. Apli­ka­cja ta uczy się, kiedy zazwy­czaj cho­dzimy spać i suge­ruje godzinę pobudki – dodat­kowo w nocy nie będziemy musieli oba­wiać się, że ktoś nas obu­dzi, a rano, że nie usły­szymy gdy ktoś dzwoni.

Bot skró­tów aplikacji

Dzięki wyko­rzy­sta­niu apli­ka­cji Nokia Bots możemy mieć więk­szy poży­tek i zabawę z apli­ka­cji, które znaj­dują się w tele­fo­nie lub też ścią­gnę­li­śmy je z Ovi Store. Z pomocą Bota skró­tów apli­ka­cji możesz szybko dodać naj­bar­dziej potrzebne i przy­datne apli­ka­cje, tak by mieć do nich dostęp bez­po­śred­nio z pul­pitu głów­nego tele­fonu. Apli­ka­cja uczy się w tle, jakie apli­ka­cje są przez Cie­bie naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wane i zmie­nia je automatycznie.

Bot Bate­rii

Czy zda­rzyło Ci się obu­dzić w nocy przez pisz­czącą komórkę (wyczer­paną bate­rię w tele­fo­nie)? Nokia Bots roz­wią­zuje ten pro­blem – apli­ka­cja przy­po­mni Ci kiedy pod­łą­czyć bate­rię do łado­wa­nia zanim pój­dziesz spać.

Apli­ka­cja Nokia Bots to nowy rodzaj inte­li­gent­nych apli­ka­cji, które nie tylko speł­niają funk­cję użyt­kową, ale także na swój spo­sób potra­fią zapro­po­no­wać lep­sze roz­wią­za­nie i pamię­taj o pew­nych spra­wach za nas. Nokia Bots jest w fazie Beta, tak więc moż­liwe jest, że do apli­ka­cji dołą­czone zostaną kolejne roz­wią­za­nia mające na celu poprawę uży­tecz­no­ści i funk­cjo­nal­no­ści telefonu.

Pobierz aplikację Nokia Bots w wersji na telefony Symbian S60v5 – Nokia N97, Nokia N97 Mini

Pobierz aplikację Nokia Bots w wersji na telefony Symbian^3

Kompatybilne telefony z wersją Symbian^3:

  • Nokia N8
  • Nokia C7
  • Nokia E7
  • Nokia C6-01

Be Sociable, Share!