pkt.pl iPhone

Pol­skie Książki Tele­fon­iczne (pkt.pl) to strona, której nie trzeba raczej opisy­wać – zbiór najważniejszych numerów i przy­dat­nych kon­tak­tów. Teraz pkt jest dostępne jako aplikacja mobilna skierowana do użytkown­ików tele­fonów Android, iOS (iPhone, iPad) oraz starszych mod­eli obsługu­ją­cych Java. Na co pozwala aplikacja i jakie płyną z niej korzyści?

Zobacz także: Złap Taxi – Pol­ska aplikacja dla iPhone, Android, Bada OS oraz Java

Oprócz możli­wości znalezie­nie intere­su­jącej Nas insty­tucji, lokalu czy też innych adresów usług aplikacja pkt umożli­wia także bezpośredni kon­takt z danym kon­tak­tem (tele­fon­iczny lub też mailowy). Pon­adto aplikacja umożli­wia wskazanie pozy­cji na mapie wybranego obiektu a także wskazanie firm zna­j­du­ją­cych się w pobliżu dzięki naw­igacji GPS.

aplikacja pkt pkt na telefon

Aplikacja jest oczy­wiś­cie dar­mowa i możemy ją pobrać z następu­ją­cych stron:

- iPhone, iPad – App­Store

- Android – Android Mar­ket

- Java — PKT

Ciekawe? Podziel się!