Złap taxi Złap taxi

Złap Taxi to jak sama nazwa wskazuje aplikacja służąca do zamaw­ia­nia tak­sówek. Myli się ten, kto twierdzi, że aplikacja będzie nieprzy­datna na pol­skim rynku – wręcz prze­ci­wnie, została ona stwor­zona przez zespół Łukasza Indyka i przez­nac­zona do użytku w Polsce. Aplikacja jest bardzo przy­datna i obsługuje aż cztery różne plat­formy – iOS (iPhone), Android, Bada OS oraz Java.

Zobacz także: Demo­ty­wa­tory, Mis­tr­zowie oraz Komixxy na Androida

Aplikacja jest dar­mowa – zarówno w przy­padku jej pobra­nia, jak i uży­wa­nia (chyba, że uży­jemy namierzanie GPS). Złap Taxi dzi­ała na obszarze 60 więk­szych miast w Polsce i na chwilę obecną zna­j­dują się w niej 350 kor­po­racji tak­sówkars­kich z całej Pol­ski. Jest ona dostępna zarówno w języku pol­skim jak i ang­iel­skim. Aplikacja umożli­wia między innymi: wyszuki­wanie GPS, aktu­alny cen­nik danej tak­sówki, możli­wość przeglą­da­nia kor­po­racji tak­sówkars­kich według ceny za kilo­metr. Dodatkowymi plusami aplikacji jest niewąt­pli­wie łat­wość w obsłudze oraz zapewnie­nie o częstych aktualizacjach.

Zobacz także: iPhone apps: Worms 2 Armageddon

Twórcy aplikacji Złap Taxi trak­tują ten pro­jekt jako dzi­ałanie hob­bysty­czne, jed­nakże poz­wolił im on zająć 3 nagrodę w konkur­sie Bada Cup i zgar­neli 30 000zł. Cieszę się tym bardziej, że chłopakom się powiodło i że stworzyli aplikację, która ma sens i jest przy­datna. Sam się ostat­nio zła­pałem na tym, że nie posi­adałem aktu­al­nego numeru do kor­po­racji taxi. Teraz wystar­czy się zaopa­trzyć w dar­mową aplikację Złap Taxi, co pole­cam każdemu. Czekamy jeszcze na wer­sję dla Sym­biana – z pewnoś­cią ucieszyłoby to posi­adaczy Nokii.

Ciekawe? Podziel się!