iPhone 4 physical keyboard

Dla więk­szości z Nas wygląd zewnętrzny najnowszego iPhone’a jest rzeczy­wiś­cie unikalny, jed­nakże cały czas ist­nieje na świecie duża rzesza ludzi, którzy na siłę chcieliby znaleźć w najnowszym jabłkowym smart­fonie fizy­cznej klaw­iatury, która zep­sułaby całą jego unikalność. Jak się okazuje, jest i na to rozwiązanie – właśnie zaprezen­towano fizy­czną klaw­iaturę QWERTY, którą możemy dołączyć do tele­fonu iPhone 4.

iPhone 4 — ofic­jalna specyfikacja

iPhone 4 physical keyboard

iPhone 4 nuu mini key

Komu­nikacja pomiędzy słuchawką, a klaw­iaturą Nuu Mini Key odbywa się z pomocą Blue­tooth. Pomimo, że tylna część tele­fonu, po roz­sunię­ciu klaw­iatury, nie prezen­tuje się aż tak okazale, jak pier­wowzór tele­fonu, to należy pod­kreślić, że gad­get tego typu z pewnoś­cią zna­jdzie swoich zwolen­ników, którzy nadal wolą bardziej połącze­nie dotykowca z fizy­czną klaw­iaturą, niż sam dotyk. Dla zain­tere­sowanych kup­nem klaw­iatury Nuu Mini Key do iPhone’a  4 pod­powiem tylko, że koszt takiego funkcjon­al­nego gadżetu nie jest aż tak wygórowany – 69$.

iPhone 4 nuu mini key physical keyboard

Via

Ciekawe? Podziel się!