Office-Mobile-2010

Firma Microsotf potwierdz­iła, że pakiet Office Mobile 2010 będzie wbu­dowany w tele­fony z sys­te­mem Win­dows Phone 7. Dodatkowo posi­adacze sys­temu Win­dows Mobile 6.5 będą mogli za darmo aktu­al­i­zować starą wer­sję Office’a do wer­sji 2010. W dal­szej części wpisu zobaczyć może­cie prezen­tację Pow­er­Point na sys­temie Win­dows Phone 7.

Naw­igacja GPS dla Sym­biana S60v5, S60v3, iPhone’a, Win­dows Mobile i Androida

Nowy pakiet Office’a – wer­sja 2010 posi­ada wszys­tkie pod­sta­wowe i przy­datne pro­gramy, takie jak Word, Excel, Pow­er­Poin. Dodatkowo pakiet został wyposażony w funkcję szy­bkiego dzie­le­nia się doku­men­tami  - Share­Point. Przy­pom­nieć warto, że pier­wsze tele­fony z Win­dows Phone 7 mają się pojawić już tej jesieni.

Via

Ciekawe? Podziel się!