Opera_Mobile_10_Nokia

Chcesz być jed­nym z 50 mil­ionów szczęśli­wych użytkown­ików mobil­nej przeglą­darki Opera? Nic prost­szego. Przeglą­darki Opera Mini 5 oraz Opera Mobile 10 to aplikacje w pełni dar­mowe. Teraz możesz je ściągnąć bezpośred­nio na swój  tele­fon z dailymobile.pl (linki do pobra­nia zna­jdziesz w dal­szej części newsa).

Zobacz także: Opera Mini 5 i Opera Mobile 10 — pełna wer­sja już do pobrania

Opera Mini to przeglą­darka współpracu­jąca z następu­ją­cymi sys­temami oper­a­cyjnymi: J2ME, Black­Berry (4.2.x, 4.3.x, 4.7.x); Sym­bian S60v5 oraz Sym­bian S60v3. Opera Mini 5 w wer­sji beta nadal ist­nieje dla sys­temu Android (1.0, 1.5, 1.6, 2.0, 2.1) oraz Win­dows Mobile 5 oraz 6 – w najbliższym cza­sie można się spodziewać pełnej wer­sji przeglądarki.

Pobierz aplikację Opera 5 Mini na swój tele­fon.

Jeśli nato­mi­ast Twój tele­fon wyposażony jest w sys­tem Win­dows Mobile (6.1, 6.5), albo też w sys­tem Sym­bian S60v5, S60v3 – możesz pobrać przeglą­darkę Opera Mobile 10.

Pobierz aplikację Opera Mobile 10 na swój tele­fon.

Jeśli chodzi o szy­bkość dzi­ała­nia przeglą­darek obie są bardzo szy­bkie, co wyróż­nia je spośród innych. Jed­nakże Opera Mini jest szyb­sza od Opery Mobile 10 i lep­iej kom­pre­suje dane do przesłania.

Ciekawe? Podziel się!