Aplikacja Formula1 2010 to duży ukłon orga­ni­za­torów wyś­cigów F1 w stronę kibiców tego sportu. Z pomocą tego pro­gramu będziemy mogli się dowiedzieć czy Kubica zamyka już czołówkę czy jeszcze nie – aktu­al­iza­cja wyników na żywo pod­czas trwa­nia wyś­cigu. Aplikacja obsługi­wana jest przez więk­szość tele­fonów — aplikacja JAVA.

Formula1 wyko­rzys­tuje live tim­ing, czyli możli­wość obserwacji indy­wid­u­al­nego czasu wybranego kierowcy oraz podgląd wyników innych zawod­ników w cza­sie rzeczy­wistym. Pon­adto aplikacja dostar­cza takich infor­ma­cji, jak aktu­alna tem­per­atura powi­etrza na torze i samego toru i inne dane warunków atmosferycznych.

Dodatkiem, a zarazem dużym plusem dla użytkown­ików tej aplikacji jest możli­wość zobaczenia har­mono­gramu sezonu – kiedy odbywa się kole­jny wyś­cig, w jakim kraju itp.

Aplikacja Formula1 2010 jest rozbu­dowana i użyteczna, oczy­wiś­cie pod warunk­iem, że intere­suje Cię ten sport. Jest to aplikacja dar­mowa, którą można ściągnąć pod tym adresem (link) i skierowana jest do posi­adaczy tele­fonów z sys­temami: Sym­bian S60v5, S60v3, iPhone oraz innych mod­eli obsługu­ją­cych aplikacje JAVA (lista kom­paty­bil­nych tele­fonów zna­j­duje się tutaj).

Ciekawe? Podziel się!